Ny skylt ska lö­sa pro­ble­men i kors­ning­en på Mark­nads­vä­gen

Täby Nyheter - - Täby - He­le­na We­din

Nya åt­gär­der på Sto­ra Mark­nads­vä­gen ska gö­ras för att tra­fi­ken ska fly­ta bätt­re. Tan­ken är att bi­lis­ter nu in­te ska bloc­ke­ra kors­ning­ar­na.

Som ett led i kam­pen mot den ex­tre­ma kö­bild­ning­en på Sto­ra Mark­nads­vä­gen har man se­dan en må­nad till­ba­ka kom­plet­te­rat de be­fint­li­ga ”stopp vid sig­nal”-skyl­tar­na i kors­ning­en Sto­ra Mark­nads­vä­gen/Mark­nads­vä­gen med yt­ter­li­ga­re en skylt och text som upp­ma­nar folk att in­te bloc­ke­ra kors­ning­en.

Än­nu en in­sats som till­kom för en vec­ka se­dan är gu­la blin­ka­de var­nings­lam­por med in­byggd ra­dar som är mon­te­ra­de längs med Sto­ra Mark­nads­vä­gen vid kors­ning­ar­na Mark­nads­vä­gen och Berg­torps­vä­gen. De­ras blin­kan­de sken ska se till att folk verk­li­gen upp­märk­sam­mar skyl­tar­na och de­ras bud­skap.

För­hopp­ning­en med åt­gär­der­na är att folk ska be­te sig mer so­li­da­riskt på den hård­tra­fi­ke­ra­de sträc­kan och in­te stan­na i kors­ning­en i onö­dan. De go­da ny­he­ter­na är att det tycks fun­ge­ra.

– Nu und­vi­ker ma­jo­ri­te­ten av bi­lis­ter­na att bloc­ke­ra kors­ning­en, sä­ger Alex­an­dar Obre­no­vic, tra­fi­kin­gen­jör på Täby kom­mun.

Di­rekt ef­ter att de gu­la ljusen kom upp kun­de man no­te­ra en skill­nad. För­dröj­nings­ti­den vad gäl­ler bi­lis­ter in­kom­man­de från Mark­nads­vä­gen är hälf­ten så lång jäm­fört med för­dröj­nings­ti­den för bi­lis­ter som kör ut från Ke­mist­vä­gen till Sto­ra Mark­nads­vä­gen vid sig­nal­re­gle­ring­en.

– För­dröj­nings­ti­den är un­ge­fär 14 till 15 se­kun­der, vil­ket är en be­tyd­lig skill­nad jäm­fört med för de som kör ut från Ke­mist­vä­gen, sä­ger Obre­no­vic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.