Hur tänk­te ni nu, Tra­fik­ver­ket?

Täby Nyheter - - Täby - ROGER PERSSON Filmdis­tri­butör och vd, Täby

Lör­da­gen den 7 april be­stäm­de vi oss, jag och min fru, för att åka in till min­nes­hög­ti­den för ter­rorat­ten­ta­tet ef­tersom min fru be­fann sig på Drott­ning­ga­tan när Rakhmat Aki­lov styr­de den stul­na last­bi­len rakt mot ic­ke ont anan­de fla­nö­rer. Hon kla­ra­de sig hel­skin­nad ifrån at­ten­ta­tet men tyck­te än­då att vi bor­de åka in.

Men vi kom in­te så långt, på grund av Tra­fik­ver­kets us­la in­for­ma­tion. Jag till­hör den ”gam­la stam­men” som lä­ser pap­pers­tid­ning­ar, när­ma­re be­stämt tre styc­ken per dag, och jag kan na­tur­ligt­vis ha mis­sat vik­tig in­for­ma­tion om att E18 skul­le va­ra helt av­stängd un­der hel­gen, men det är ing­et jag kan dra mig till min­nes att jag sett. Så vi sat­te oss i bi­len och kör­de mot tra­fik­plats Vigg­by­holm för vi­da­re färd ut på E18. Vi sväng­de ner på på­farts­ram­pen och upp­täc­ker då att mo­tor­vä­gen är full­stän­digt igen­kor­kad. Då var det för sent att änd­ra sig.

Var­för fanns det in­te en stor ty­pisk oran­ge väg­vis­ning in­nan men sväng­de ner på ram­pen som ta­la­de om att vägen var av­stängd? Var­för stod det in­te en flagg­vakt up­pe vid på­far­ten som in­for­me­ra­de oss vils­na bi­lis­ter om att ta en an­nan väg, till ex­em­pel Nor­rorts­le­den? Det stod en flagg­vakt ne­re i vägre­nen på mo­tor­vä­gen men då var det ju så dags.

Nå­väl, det var ba­ra att fin­na sig i si­tu­a­tion. När vi ef­ter 10 till 15 mi­nu­ter rul­lat kanske 20 me­ter bör­jar bi­lar bakom oss att läm­na hö­ger­fi­len i ren de­spe­ra­tion och kör om på in­si­dan i fi­len för kol­lek­tiv­tra­fik. Man und­rar hur de tän­ker? Den fi­len är till för kol­lek­tiv­tra­fik, blå­ljus­for­don och taxi. Och vad hän­de? Jo, bus­sar­na kom in­te fram och vägen be­stod ef­ter någ­ra mi­nu­ter av tre stil­lastå­en­de fi­ler i stäl­let för två. Om det ha­de skett en tra­fi­ko­lyc­ka ha­de det va­rit kört. Vi stod verk­li­gen på mil­li­me­terav­stånd från var- and­ra. En ut­ryc­kan­de am­bu­lans ha­de in­te fått det lätt. Var fanns po­li­sen? Vi såg in­te en en­da po­lis el­ler po­lis­bil som ha­de kun­nat hål­la kol­lek­tiv­fi­len öp­pen. Har det in­te fun­nits nå­gon ko­or­di­na­tion mel­lan Tra­fik­ver­ket och po­li­sen in­för den här hel­gen?

Jag kör till kon­to­ret i Vär­tan från Täby var­je var­dags­mor­gon och när jag åker vid sju­ti­den är det myc­ket tra­fik men in­te någ­ra kryp­far­ter di­rekt. En re­sa mel­lan tra­fik­plat­ser­na Vigg­by­holm och Roslags Näs­by tar nor­malt kanske en mi­nut. Nu tog det en tim­me och 40 mi­nu­ter?! När vi väl kom av mo­tor­vä­gen i Roslags Näs­by ha­de vi tap­pat för myc­ket tid så det blev ing­en min­nes­stund på Drott­ning­ga­tan. Gis­sa om vi bå­da var be­svik­na på Tra­fik­ver­ket. En en­kel men väl syn­lig in­for­ma­tion fö­re på­far­ter­na ha­de räd­dat många från den rått­fäl­la som E18 ut­gjor­de i lör­dags. Och det var ju up­pen­bar­li­gen in­te ba­ra vi som mis­sat.

Och vad hän­de? Jo, bus­sar­na kom in­te fram och vägen be­stod ef­ter någ­ra mi­nu­ter av tre stil­lastå­en­de fi­ler i stäl­let för två.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.