De ska gö­ra Dan­de­ryd mer de­li­kat

Täby Nyheter - - Norrort - Hel­le Ki­ker­puu hel­le.ki­ker­puu@di­rekt­press.se

Snart öpp­nar Ro­bert och Ma­lin Wåh­lén Dan­de­ryds nya de­li­ka­tess­bu­tik och re­stau­rang. De kom­mer att sat­sa på allt­i­från hus­mans­kost till ny­ba­kat bröd och frans­ka rät­ter.

En ny de­li­ka­tess­bu­tik ska öpp­na i Dan­de­ryd, när­ma­re be­stämt på No­ra torg. Ägar­na av ca­te­ring­fir­man In­no­va­tiv Ca­te­ring, Ro­bert och Ma­lin Wåh­lén, öpp­nar No­ra De­li den 21 april.

Ef­ter mer än 20 års er­fa­ren­het av ca­te­ring, kro­gar och ar­be­te i Frank­ri­ke och Schweiz är det nu dags för pa­ret att öpp­na ett eget stäl­le.

– Vi kom­mer bland an­nat ha gril­la­de sur­degs­mac­kor och mo­der­na och med­vet­na sal­la­der med bland an­nat sy­rad lök så att man blir mätt, sä­ger Roger Wåh­lén.

Sex år på tor­get

Ro­bert och Ma­lin Wåh­lén har haft sin ca­te­ring­fir­ma på No­ra torg i sex år. I feb­ru­a­ri i år stäng­de piz­ze­ri­an som låg i lo­ka­len bred­vid dem. Då be­stäm­de de sig för att kö­pa den. De ha­de näm­li­gen le­tat en läng­re tid ef­ter en pas­san­de fas­tig­het och när lo­ka­len blev le­dig tyck­te de att det pas­sa­de per­fekt.

– Det finns in­te myc­ket på den­na si­da av Dan­de­ryd och vi har hört att det finns en ef­ter­frå­gan, sä­ger Ma­lin.

Lo­kal­kän­ne­dom finns det gott om. För­u­tom de sex åren de re­dan har fun­nits på tor­get kom­mer Ma­lin ur­sprung­li­gen från No­ra och är upp­vux­en ba­ra ett par hund­ra me­ter från tor­get.

Da­göp­pet lunch­stäl­le

Först och främst kom­mer No­ra De­li va­ra öp­pet un­der da­gen, men de har fun­de­ring­ar på att ha oli­ka slags kvälls­ar­range­mang. Fo­kus kom­mer lig­ga på en de­li­ka­tess­disk där folk kan sam­la på sig det ena och and­ra in­för mid­da­gen. De kom­mer även sat­sa på por­tions­an­pas­sa­de mat­lå­dor.

– Vi sat­sar på oli­ka rät­ter, men allt­i­från hus­mans­kost med en tvist till Bo­euf bour­guig­non och vi kom­mer ock­så ha ett ve­ge­ta­riskt och ve­ganskt ut­bud, sä­ger Ro­bert.

Det en­da som finns kvar ef­ter den gam­la piz­ze­ri­an är ug­nen och en deg­ma­skin, vil­ket de kom­mer an­vän­da till att ba­ka bröd med. För till­fäl­let finns ing­en al­ko­hol­ser­ve­ring, men det kan kom­ma att änd­ras i fram­ti­den.

– Det är in­te jät­te­li­vat här på tor­get men vårt fo­kus kom­mer att va­ra på att folk kom­mer och häm­tar mid­dag, och att kon­tors­per­so­na­len i när­he­ten kom­mer och kö­per lunch, sä­ger Ro­bert.

Smyg­pre­miär

Det kom­mer fin­nas sitt­plat­ser för om­kring 20 per­so­ner i den ny­re­no­ve­ra­de lo­ka­len. Lör­da­gen den 21 april kloc­kan 10 kom­mer Ma­lin och Ro­bert att öpp­na No­ra De­li för förs­ta gång­en. De kom­mer då ha öp­pet till om­kring kloc­kan 15.

– Folk kan kom­ma för­bi och ta en titt på me­nyn och lo­ka­len och provsma­ka oli­ka de­li­ka­tes­ser, sä­ger Ma­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.