LOCKAR MED FÖRMÅNER.

Täby Nyheter - - Hemma -

Tur­bu­len­sen på bo­stads­mark­na­den har satt press på ny­pro­duk­tio­nen i Stockholm. För att få bostäder sål­da tving­as bygg­bo­la­gen allt of­ta­re loc­ka kö­pa­re med av­gifts­fria må­na­der, ra­bat­te­ra­de pri­ser och till­val som ga­ra­ge­plats el­ler ex­tra­ut­rus­ta­de kök.

Se­dan i hös­tas har Stock­holms bo­stads­mark­nad mer el­ler mind­re va­rit i fritt fall med osäk­ra kö­pa­re, nya kre­ditreg­ler och ett stort över­ut­bud. Sär­skilt ny­pro­duk­tio­nen har ta­git en hård smäll med pris­sänk­ning­ar el­ler ute­bli­ven för­sälj­ning som följd.

Ut­veck­ling­en har nu tving­at bygg­bo­la­gen att i allt stör­re ut­sträck­ning prö­va oli­ka me­to­der för att loc­ka kö­pa­re till ob­jek­ten. Runt om i Stockholm er­bju­der bo­lag ett av­gifts­fritt år, ra­bat­te­rat pris el­ler ex­tra­ut­rus­ta­de kök och bad­rum vid snabb kon­trakts­skriv­ning av ny­pro­du­ce­ra­de lä­gen­he­ter.

En­ligt Mag­nus Lam­berts­son, för­sälj­nings- och mark­nads­chef på Skans­ka Sve­ri­ge AB, har det skett en för­änd­ring där kö­par­na i Stockholm har bli­vit mer med­vet­na och bygg­bo­la­gen ge­ne­rellt har tving­ats tän­ka om – bå­de på rit­bor­det och i af­fä­rer­na.

– Man ser en be­tyd­ligt stör­re skill­nad mel­lan de rik­tigt om­tyck­ta och po­pu­lä­ra pro­jek­ten och de som lig­ger säm­re till lä­ges­mäs­sigt. Ti­di­ga­re när mark­na­den var som all­ra he­tast var al­la gla­da ba­ra de hit­ta­de en lä­gen­het. Nu tar pro­ces­sen läng­re tid och man träf­far of­ta kun­de bå­de en två och tre gång­er in­nan de be­stäm­mer sig, sä­ger Mag­nus Lam­berts­son.

Ing­en mer spe­ku­la­tion

En tyd­lig för­änd­ring är att spe­ku­la­tions­kö­par­na har för­svun­nit helt.

– För någ­ra år se­dan var det många som köp­te för in­ve­ste­ring och spe­ku­la­tion. De är helt bor­ta från mark­na­den. De som kö­per nu kö­per bo­stad för be­hov. Jag skul­le sä­ga att kö­pen är myc­ket mer no­ga ge­nom­tänk­ta och med­vet­na än ti­di­ga­re, sä­ger han.

För bygg­bo­la­gen har för­änd­ring­en in­te ba­ra bli­vit en eko­no­misk ut­ma­ning. Det har även på­ver­kat hur bo­stads­om­rå­den ut­for­mas. Tren­den med mind­re och mer ytef­fek­ti­va bostäder vän­tas ock­så fort­sät­ta sam­ti­digt som kö­par­nas krav och in­fly­tan­de ökar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.