Var­för hyl­la­des in­te även mi­na mi­li­tä­ra kam­ra­ter?

Täby Nyheter - - Tyck Om! - Su­san El Hark Sol­dat och Tä­by­li­be­ral

För ett år se­dan in­träf­fa­de terror­då­det på Drott­ning­ga­tan i Stockholm. Jag kom­mer likt många and­ra ald­rig glöm­ma den da­gen. Någ­ra mi­nu­ter ef­ter då­det blir jag kon­tak­tad av min grupp­chef. Vi ska ryc­ka in, sä­ker­hets­lä­get i Sve­ri­ge har höjts till vår ni­vå. Jag ring­er min pap­pa och mam­ma men jag kan in­te för­må mig att be­rät­ta att jag har kal­lats in. Jag är in­te en po­lis, jag är sol­dat.

De­lar av min ba­tal­jon får ta vid där po­li­sens be­fo­gen­he­ter tar slut. Vi lig­ger ute i dygn och när vi slut­li­gen kom­mer hem tar sor­gen vid. Mitt land har at­tac­ke­rats men vi fanns i al­la fall på plats, be­red­da. Sto­ra in­sat­ser gjor­des av po­li­sen, sjuk­vår­den och all­män­he­ten och de kom att hyl­las och det med all rätt. Jag är så stolt över sam­häl­lets in­sat­ser. Men var upp­märk­sam­ma­des För­svar­s­mak- tens in­sat­ser? Jag såg hur mi­na strids­kam­ra­ter släpp­te allt och ut­an tve­kan var på plats. Jag har ald­rig va­rit mer stolt över att se mi­na kam­ra­ter i si­na uni­for­mer. Var­för hyl­la­des in­te de?

I en tid där vårt för­svar är all­var­ligt un­der­fi­nan­si­e­rat är det desto vik­ti­ga­re att vi­sa vad den eg­na för­svars­för­må­ga fak­tiskt gör och be­ty­der för Sve­ri­ge. Hur ska vi kun­na vi­sa på be­ho­vet av ett stärkt för­svar när sam­häl­let yt­terst säl­lan får ve­ta vad vi fak­tiskt be­ty­der för vårt lands sä­ker­het?

Terror­då­det stärk­te mitt po­li­tis­ka en­ga­ge­mang för Li­be­ra­ler­na, det par­ti där det är gi­vet att för­svars­för­må­gan mås­te öka för att mö­ta en ny och bis­ter verk­lig­het. En­ligt riks­da­gens för­svars­be­slut ska lan­det ha 2(!?) ar­mé­bri­ga­der 2020. På 1980-ta­let kun­de vi mo­bi­li­se­ra 29 ar­mé­bri­ga­der. Li­be­ra­ler­na fö­re­slår 17 mil­jar­der kro­nor mer än re­ge­ring­en i för­svars­ut­gif­ter fram till 2020. In­om tio år bor­de dess­utom för­svars­an­sla­get upp­gå till minst 2 pro­cent av BNP. Li­be­ra­ler­na vill åter­skaf­fa en mo­dern och ut­veck­lad värn­plikt men ak­tivt ar­be­ta för att max­i­me­ra an­ta­let fri­vil­ligt sö­kan­de. Det­ta gör att vi bland an­nat be­hö­ver för­bätt­ra an­ställ­nings­vill­ko­ren för sol­da­ter­na.

En oro­lig om­värld stäl­ler höga krav på bra för­svar. Den­na ut­veck­ling krä­ver att Sve­ri­ge rus­tar upp ett för­svar som ned­mon­te­rats un­der en allt för lång tid. Nu mås­te svensk för­svars­po­li­tik snabbt stäl­las om. Sve­ri­ge och all­män­he­ten mås­te få ve­ta vad För­svars­mak­ten fak­tiskt gör och be­ty­der för Sve­ri­ge. Vi be­hövs!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.