Bå­de bu och bä när vi bör­ja­de blip­pa på ba­nan

Täby Nyheter - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg Ma­ria Svensson nor­[email protected]­rekt­press.se

Stres­sigt, me­nings­löst men ock­så skönt. Det nya blipp­sy­ste­met som er­sät­ter kon­duk­tö­rer­na har nu va­rit igång i fy­ra vec­kor. Vi frå­ga­de re­se­nä­rer­na hur det fun­ge­rar.

Vi har ti­di­ga­re skri­vit om kon­duk­tö­rers oro över att bli av med si­na jobb när de­lar av de­ras ar­bets­upp­gif­ter er­sätts av blipp­stol­par­na.

Nu är blipp­stol­par­na igång och i stäl­let ar­be­tar per­so­na­len som tåg­vär­dar och finns med på tå­get för att se över sä­ker­he­ten, att dör­rar stängs och att ing­en kläms. De går ige­nom vag­nar­na och finns till­gäng­li­ga för pas­sa­ge­ra­re som har frå­gor.

Eric Forslind, Lin­néa Cler­té och Vik­to­ria Kär­ne­kull är al­la 16 år och går på gym­na- si­et. De tyc­ker in­te att det nya sy­ste­met är sär­skilt bra.

– Jag tyc­ker det är vär­de­löst. Om man är stres­sad mås­te man springa till en stol­pe och ris­ke­rar då att mis­sa tå­get, sä­ger Eric.

– Det tar även bort jobb från kon­duk­tö­rer­na, fyl­ler Lin­néa i.

”Me­nings­löst att kö­pa”

En del re­se­nä­rer är fru­stre­ra­de över att det in­te finns nå­gon som kon­trol­le­rar att re­se­nä­rer­na har gil­tig bil­jett och upp­le­ver att det där­för känns me­nings­löst att be­hö­va kö­pa en. And­ra sä­ger att det fun­ge­rar bra men att de än­då sak­nar kon­duk­tö­rer­na.

Pend­la­ren De­ni­se Ste­el sak­nar dock in­te kon­duk­tö­rer­na alls.

– Jag tyc­ker det fun­ge­rar bra, det är skönt att kun­na sät­ta sig på tå­get och sät­ta på en podd ut­an att be­hö­va se sig om när kon­duk­tö­ren kom­mer, sä­ger hon.

Oro för sä­ker­he­ten

En tåg­värd på Roslags­ba­nan som vi pra­tar med, som vill va­ra ano­nym, upp­le­ver att fle­ra re­se­nä­rer in­te blip­par sin bil­jett. Vis­sa för­står in­te hur man gör och and­ra strun­tar i det me­nar tåg­vär­den.

– Roslags­ba­nan har fun­nits i fler år och sen änd­rar man i sy­ste­met, jag upp­le­ver att det in­te fun­ge­rar bra, sä­ger hen.

Tåg­vär­den sä­ger även att det finns en oro hos fle­ra kon­duk­tö­rer över att de helt kom­mer att för­svin­na.

– Vi vet ing­et idag, men de har gjort sam­ma på Tvär­ba- nan och Salt­sjö­ba­nan så var­för skulle det in­te ske här. Jag har själv barn och skulle in­te sät­ta dem på Roslags­ba­nan en­sam­ma ut­an per­so­nal, sä­ger hen.

Kol­lar in­te al­la vag­nar

Tåg­vär­den me­nar även att ett an­nat stort pro­blem som finns är att per­so­na­len i dag in­te går ige­nom al­la vag­nar för att se om det är lugnt och tryggt om­bord.

– Det har all­tid fö­re­kom­mit, men jag upp­le­ver att det har bli­vit mer van­ligt att de in­te kol­lar al­la vag­nar­na ef­ter att blipp­stol­par­na in­för­des. Många re­se­nä­rer ser oss som en trygghet och det ska vi fort­sät­ta va­ra.

FO­TO: LOT­TEN ENG­BOM

GER TUMMEN UPP. De­ni­se Ste­el gil­lar det nya sy­ste­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.