TÄBY KOM­MUN OCH IK FREJ I BITTER FEJD

Par­ter­na krä­ver varand­ra på halv mil­jon i dis­pyt om Täby IP. ”De ut­nytt­jat vår väl­vil­ja”, sä­ger Frejs ord­fö­ran­de Mär­ta Ryd­beck.

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom lot­ten.eng­[email protected]­rekt­press.se

När IK Frej gick upp i Su­pe­ret­tan vil­le klub­ben ha ut­ö­kad er­sätt­ning för sköt­seln av Täby IP. Men kom­mu­nen sä­ger nej – och me­nar i stäl­let att klub­ben har en skuld till dem på över en halv mil­jon kro­nor.

IK Frej har haft ett av­tal att skö­ta drif­ten för Täby IP, Vi­kinga­val­len, i fle­ra år. Klub­ben har ve­lat ha ett nytt av­tal från ok­to­ber 2015. Men någ­ra för­hand­ling­ar har in­te bli­vit av.

I maj år tog kom­mu­nen själ­va över drif­ten av an­lägg­ning­en. Men klub­ben vill ha be­ta­lat för de ex­tra kost­na­der­na som upp­stod i och med avan­ce­mang­et till Su­pe­ret­tan. Kra­vet på kom­mu­nen är nu 500 000 kro­nor.

– Vi har lagt ner mas­sa ide­el­la kraf­ter för att up­pe­hål­la stan­dar­den och vi har haft ut­ö­ka­de kost­na­der, ge­nom fler gräs­pla­ner, bygg­na­der och ak­ti­vi­te­ter. Vi kän­ner li­te att de ut­nytt­jat vår väl­vil­ja, sä­ger IK Frejs ord­fö­ran­de Mär­ta Ryd­beck.

”Vi är jät­te­be­svik­na”

För klub­ben har det bli­vit en prin­cip­frå­ga.

– De ska be­ta­la för det vi har gjort. Vi är jät­te­be­svik­na, det känns som ett slag i an­sik­tet. Vi har den mins­ta bud­ge­ten i Su­pe­ret­tan, det är in­te så att vi vält­rar oss i peng­ar, sä­ger Mär­ta Ryd­beck.

Klub­ben har ti­di­ga­re fått 950 000 kro­nor per år för att skö­ta an­lägg­ning­en.

– Det täc­ker en hel­tids­an­ställd vakt­mäs­ta­re, och så li­te ma­te­ri­al. Men det täc­ker in­te alls allt det jobb vi lagt ner med ide­el­la kraf­ter.

Skul­den kvar­står

Erik He­ri­berts­son, chef på kultur och fri­tid, me­nar dock att IK Frej är skyl­di­ga kom­mu­nen peng­ar.

– De har in­te be­ta­lat plan­hy­ra sen mars 2017. Det är en skuld som är up­pe på 580 000 kro­nor. Vi har fö­re­sla­git av­be­tal­nings­pla­ner för dem men de har in­te sva­rat, sä­ger han.

Kom­mun är väl med­vet­na om att IK Frej vill ha mer peng­ar för un­der­hålls­ar­be­tet.

– Men vi har sagt nej, att vi in­te er­sät­ter ide­ell ar­bets­kraft. Vi mås­te be­hand­la al­la för­e­ning­ar li­ka. Vi har va­rit tyd­li­ga med det.

Det är hel­ler in­te tal om att stry­ka den hy­ress­kuld klub­ben har till kom­mu­nen.

– Nej, vår ford­ran till dem kvar­står. Vi är be­red­da att gö­ra vad vi kan för att hit­ta ett sätt för dem att be­ta­la till­ba­ka, sä­ger Erik He­ri­berts­son.

Hop­pats på nytt av­tal

Mär­ta Ryd­beck är dock kritisk till ut­ta­lan­det till Täby Ny­he­ter.

– För det förs­ta är det in­tres­sant att han för en dis­kus­sion via me­dia och in­te med oss, när det gäl­ler själ­va för­hand­ling­en, sä­ger hon och tilläg­ger:

– De har be­ta­lat ut 950 000 kro­nor per år i drift­bi­drag ut­an att be­gä­ra in någ­ra kvit­ton. Vi har ut­gått från att vi skulle få ett nytt av­tal med ett ut­ö­kat be­lopp ef­tersom om­fång­et på are­nan ökat. Det kan man in­te ifrå­ga­sät­ta.

Vi har sagt nej, att vi in­te er­sät­ter ide­ell ar­bets­kraft. Vi mås­te be­hand­la al­la för­e­ning­ar li­ka.

”ÅH NEJ!” MED IK FREJ. Mär­ta Ryd­beck är upp­rörd över hur kom­mu­nen han­te­rat ären­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.