Bib­li­o­te­ken tar till tram­por­na

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svensson 073-982 79 52 ma­[email protected]­rekt­press.se

För att bli till­gäng­li­ga för fler sat­sar nu Tä­bys bib­li­o­tek på cy­kel. Tan­ken är att be­sö­ka event och strän­der och öka ut­lå­ning­en av böc­ker.

Idén om att Tä­bys bib­li­o­tek ska ha två el­cyklar som åker om­kring i kom­mu­nen har fun­nits länge. Nu har cyk­lar­na änt­li­gen an­länt och Lin­néa Björk­man från Grib­bylunds bib­li­o­tek som är en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na är nöjd över att de nu är på plats.

– Jag tyc­ker att det är jät- te­vik­tigt att vi bli mer till­gäng­li­ga och det känns kul att nå­got som vi ar­be­tat för blir verk­lig­het, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Jag tror det finns många som gick på bib­li­o­tek när de var små som i dag kans­ke glömt av det li­te, där­för är det vik­tigt att vi kan va­ra på fler plat­ser, sä­ger hon.

Be­sö­ker sto­ra event

Cyk­lar­na kom­mer i dags­lä­get in­te ha en spe­ci­fik rutt. De kom­mer istäl­let att be­sö­ka plat­ser där många män­ni­skor

vis­tas, som un­der sto­ra event i Täby.

– På som­ma­ren kom­mer vi kun­na åka till strän­der där många är, och vi ska även fin­nas på oli­ka event, som Hä­ger­näs­da­gen och dans­festi­ve­len som är nu på Täby torg, sä­ger Lin­néa Björk­man.

Peng­ar­na har bib­li­o­te­ket sökt från ”star­ka bib­li­o­tek” som är en sats­ning från re­ge­ring­en, med vi­sio­nen att kom­mu­ner i lan­det kan an­sö­ka om peng­ar för att öka ut­bu­det och till­gäng­lig­he­ten på de­ras bib­li­o­tek. Täby kom­mun fick 350 000 kro­nor.

– Vi sök­te det och så fick vi det och det känns bra att vi har två cyklar på plats nu, sä­ger Lin­néa Björk­man.

Kom­mer det att krä­vas ex­tra per­so­nal?

– Nej in­te som det ser ut nu, ef­tersom vi ba­ra kom­mer att åka ut till stör­re event, men vi har peng­ar så att vi kan till­sät­ta en vi­ka­rie men i dags­lä­get är det in­te ak­tu­ellt, sä­ger Lin­néa Björk­man.

Har du test­kört än?

– Ja det har jag, och det var spän­nan­de. Det är bra att de går på el när vi har med oss myc­ket böc­ker och så finns det två hjul i fram så det blir ex­tra sta­bilt, sä­ger hon.

På som­ma­ren kom­mer vi kun­na åka till strän­der där många är, och vi ska även fin­nas på oli­ka event.

FO­TO: TÄBY KOM­MUN

FULL FART. Så här kom­mer det att se ut när bib­li­o­te­ket i Täby åker runt på två el­cyklar. Här tes­tas de av Lin­néa Björk­man och Ca­ro­li­ne Elg­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.