Sop­berg av äpp­len på tip­pen

Täby Nyheter - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­[email protected]­rekt­press.se

Nor­rorts­bor­nas fall­frukt ska åter­vin­nas och bli till bi­o­gas. Det hop­pas i al­la fall Hag­by­tip­pen på just nu.

När Mar­ga­ret­ha La­ger­dahl Eken­falck i för­ra vec­kan var på åter­vin­nings­cen­tra­len i Hag­by för att slänga ris såg hon nå­got ovän­tat. En enorm hög äpp­len i eldspra­kan­de fär­ger låg mitt på sta­tio­nen.

– Det var en mag­ni­fik hög, man blev li­te ställd. Jag tyc­ker det är synd att de lig­ger där med tan­ke på att vi sam­ti­digt har fo­der­brist, sä­ger Mar­ga­ret­ha.

Ska bli till bi­o­gas

Åter­vin­nings­sta­tio­nen i Hag­by, som drivs av Sö­rab, har en con­tai­ner som är spe­ci­fikt till för fall­frukt, men de vet in­te var­för äpp­le­na låg på mar­ken.

– Det kan va­ra så att con­tai­nern va­rit öp­pen för töm­ning och att de tril­lat ut, sä­ger Be­a­trice Tjärn­hell, tf. chef för pla­ne­ring och kom­mu­ni­ka­tion på Sö­sab.

Äpp­le­na kom­mer dock in­te att gå till spil­lo – i stäl­let skic­kas de till Upplands-Bro där de ska bli bi­o­gas. Ti­di­ga­re har fall­frukt gått till kom­post, men nu finns allt­så en se­pa­rat con­tai­ner för fall­frukt som ska bli bi­o­gas.

– Vi vill jät­te­gär­na ha in fall­frukt och i år är det otro­ligt myc­ket äpp­len. Ti­di­ga­re har kom­post­ma­te­ri­al gått till jord, men nu har Eon pre­cis öppnat den här an­lägg­ning­en och då kom­mer matav­fal­let gå till bi­o­gas, sä­ger Be­a­trice Tjärn­hell.

FO­TO: MAR­GA­RET­HA LA­GER­DAHL EKEN­FALCK

DIGER SOPSKÖRD. Här var det en hel del äpp­len som ska bli till bi­o­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.