Im­pro­vi­se­ra­de Stock­holms­ty­per

Kän­ner du igen dig i ste­re­o­ty­per­na?

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Elin Jons­son elin.jons­[email protected]­rekt­press.se

Im­pro­vi­se­rad hu­mor­fö­re­ställ­ning om stock­hol­ma­re där publi­kens er­fa­ren­he­ter spe­las upp på scen.

Vad har Ös­ter­malm­stan­ten på kon­dis, hip­stern på Sö­der, lat­te­mam­man i Va­sas­tan el­ler tje­jen i Hus­by med höga be­tyg ge­men­samt? Jo, al­la är stock­hol­ma­re. Stock­hol­mar­na blir ock­så ba­ra fler och fler för var­je dag. Snart bor det två mil­jo­ner män­ni­skor i Stor­Stock­holm. Och vem av al­la är du? Och hur många finns det?

Det­ta är nå­got som skå­de­spe­lar­na till­sam­mans med publi­ken för­sö­ker re­da ut i Im­pro­vi­sa­tions­stu­di­ons fö­re­ställ­ning Stock­hol­ma­ren – som har nypre­miär den 21 september.

Det mesta im­pro­vi­se­ras

På sce­nen mö­ter du in­te ba­ra de re­dan nämn­da – kans­ke nå­got nöt­ta – ka­rak­tä­rer­na ut­an du kan även träf­fa på den som nå­gon gång flyt­tat till Stock­holm. Den som flyt­tat hit på grund av plugg el­ler nya möj­lig­he­ter. Den som flytt krig för att kom­ma hit. Men det är in­te helt för­ut­be­stämt vem du får träf­fa ef­tersom skå­de­spe­lar­na till största de­len im­pro­vi­se­rar fram fö­re­ställ­ning­en ut­i­från publi­kens er­fa­ren­he­ter.

– Van­ligt­vis är det un­ge­fär fifty­fifty eta­ble­ra­de stock­hol­ma­re och ny­in­flyt­ta­de stock­hol­ma­re i publi­ken. Men ba­ra en bråk­del av de som är ny­in­flyt­ta­de bru­kar iden­ti­fi­e­ra sig som en stock­hol­ma­re. Så till­sam­mans med publi­ken för­sö­ker vi skå­de­spe­la­re, med hu­mor som bas, skild­ra oli­ka per­so­ner och si­tu­a­tio- ner, sä­ger Lot­ta Malm­hes­ter, en av skå­de­spe­lar­na. En­ligt hen­ne är den im­pro­vi­se­ra­de hu­morn of­ta bätt­re än van­lig ma­nus­dri­ven ko­me­di ef­tersom att, som hon sä­ger, mänsk­lig­he­ten he­la ti­den sipp­rar ige­nom. Och al­la på scen hål­ler med om att im­prov i s a - ti­ons­te­a­tern i sig är i ett upp­sving. – Det här med att va­ra här och nu – är ju väl­digt nu. In­vol­ve­ring­en och di­rekt­kon­tak­ten med publi­ken man får med improvisationsteater är all­tid mer spon­tan och där­för blir det mer skratt, sä­ger Mar­tin Gei­jer, re­gis­sör.

Typisk stock­hol­ma­re

Fö­re­ställ­ning­en be­står till största del av im­pro­vi­sa­tio­ner men det finns en del fas­ta moment och fo­kus lig­ger på att be­ly­sa det som är ge­men­samt för de ny­in­flyt­ta­de. Via publi­ken för­sö­ker de ploc­ka fram tren­der och be­te­en­den som iden­ti­fi­e­rar en typisk stock­hol­ma­re.

– Hur blir vi till i en stor­stad? Det är de här käns­lor­na och tan­kar­na vi vill kom­ma åt. Publi­kens eg­na för­do­mar och fö­re­ställ­ning­ar spe­las upp på sce­nen och det ger ut­rym­me till att re­flek­te­ra över de här egent­li­gen gans­ka enk­la frå­gor­na, sä­ger Mar­tin Gei­jer.

RE­GIS­SÖ­REN. Mar­tin Gei­jer. In­för nypre­miä­ren den 21 september av fö­re­ställ­ning­en Stock­hol­ma­re.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

SELFIE-MOMENT. Lot­ta Malm­hes­ter, Pal­le Sö­der­berg och El­len Bo­beck har te­le­fo­nen i högs­ta hugg på sce­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.