Koc­ken som vill star­ta egen krog i Grib­bylund

Sedan barns­ben har ma­ten va­rit en av de vik­ti­gas­te de­lar­na i Tä­by­bon Niklas Pall­grens liv. Nu sat­sar han på pre­stige­fyll­da täv­ling­en ”Årets kock” – sam­ti­digt som han drömmer om en egen krog i Grib­bylund.

Täby Nyheter - - Si­dan 1 - Text: Be­rät­tat för Maria Svens­son

Det är kul att man ald­rig blir fullärd – man kan all­tid häm­ta in­spi­ra­tion från and­ra kök.

D et är jät­te­kul att va­ra med i ”Årets kock”. Jag var med 2016 och då gick jag till kvarts­fi­nal. Då var jag med för att se och lä­ra och i år kör­de jag igen. Det gäl­ler att man har en pas­sion för det man hål­ler på med och strä­var fram­åt he­la ti­den, man mås­te he­la ti­den ut­veck­las. I år var det väl­digt nä­ra att jag gick vidare till fi­na­len men jag gjor­de någ­ra små mis­sar och det var sjukt duk­ti­ga män­ni­skor med. Men jag har ett bra lag bakom mig och jag sa­tar på näs­ta år, tredje gången gillt sä­ger man ju.

Mat har va­rit en del av mitt liv länge. Min mam­ma och min mor­mor drev Svan­ber­ga gäst­gi­var­gård så jag har fått ska­la po­ta­tis och ren­sa ab­bor­re sedan jag var barn.

Jag äls­kar att va­ra i ett kök och la­ga mat. Jag har all­tid hål­lit på med la­gid­rott, och jag gil­lar när man går från idé till fär­dig pro­dukt. Jag tyc­ker om att le­ve­re­ra. Det bäs­ta är när man ser att en tan­ke kom­mer ut på tall­ri­ken till nöj­da gäs­ter.Men sen är det kul att man ald­rig blir fullärd – man kan all­tid häm­ta in­spi­ra­tion från and­ra kök och lä­ra sig nya tek­ni­ker.

Jag har ti­di­ga­re ägt en krog i Ham­mar­by­höj­den men ef­ter att jag fick barn så hann jag in­te med. Min dröm nu är att få öpp­na en ny krog, helst i Grib­bylund för det finns ing­et bra stäl­le där man kan gå och äta här. Det ska va­ra en bra re­stau­rang men ing­en lyx­krog. Det finns så myc­ket lo­ka­la pro­du­cen­ter runt om­kring och jag har en fär­dig plan i hu­vu­det hur det ska se ut och va­ra, nu mås­te jag ba­ra hit­ta rätt kon­takt.

Fo­kus för mig lig­ger all­tid på det grö­na, det är där man kan vi­sa sin yr­kes­skick­lig­het. Det är i grön­sa­ker­na man kan hit­ta de bra sma­ker­na, pro­te­i­net är mer en smak. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.