ID­ROTTS­KLUB­BAR­NA LAR­MAR: ”BAR­NEN FÅR IN­TE PLATS ATT ID­ROT­TA”

Täby Nyheter - - Si­dan 1 -

Tä­by FK är en av de klub­bar i Tä­by som fått nog av att de in­te får till­räck­ligt med ti­der i kom­mu­nens hal­lar. Nu var­nar klub­ben för att fler barn kom­mer att slu­ta ef­tersom fler blir tvung­na att ta up­pe­håll un­der vin­tern.

– Vi vill kunna er­bju­da en fot­bolls­verk­sam­het som sträc­ker sig he­la året men det kan vi in­te idag, vi har in­te till­räck­ligt med ti­der un­der vin­tern, sä­ger Fred­rik Fhanér, kans­li­an­sva­rig på Tä­by FK.

De me­nar att kom­mu­nen pri­o­ri­te­rar så kal­la­de in­om­hus­spor­ter. De får väl­ja ti­der först och de and­ra för­e­ning­ar­na får de ti­der som blir över. Nå­got som ska­par pro­blem för fot­bol­len.

– Vi är den störs­ta för­e­ning­en sett till ge­nom­för­da ak­ti­vi­te­ter, ju fler som tar up­pe­håll desto fler läg­ger av. Vi vill även kunna sat­sa på fut­sal men som det ser ut idag går det in­te, sä­ger Fred­rik Fhanér.

Med fler in­vå­na­re ökar be­ho­vet

För­e­ning­en med si­na 2500 med­lem­mar oro­ar sig över fram­ti­den i Tä­by, för de ser även en brist på ut­om­hus­pla­ner. Då kom­mu­nen byg­ger mer bo­stä­der och in­vå­na­ran­ta­let ökar me­nar de att hall­bris­ten ba­ra kom­mer bli större.

– 15 000 per­so­ner kom­mer att flyt­ta in till kom­mu­nen in­om fem år och såklart kom­mer många av dem gå med i id­rotts­för­e­ning­ar. Att man då in­te sat­sar på att byg­ga mer hal­lar är för oss oför­stå­e­ligt, sä­ger Fred­rik Fhanér.

Även and­ra klub­bar i Tä­by har sto­ra pro­blem med att hit­ta ti­der till si­na med­lem­mar. En av dem är Vigg­by­holms IK som tyc­ker att kom­mu­nen ska sat­sa på att byg­ga en till ishall. Klub­bens ord­fö­ran­de Maria An­ders­son sä­ger att ung­doms­spe­la­re får ti­der vid tre en skol­dag el­ler tio, el­va på kväl­len.

– Någ­ra av dem är ba­ra fem­ton år och det är svårt, då de går i sko­lan och ska kla­ra av den. Sen ska de även ha för­äld­rar som kör dem. Vi vill även be­dri­va fys­trä­ning och ko­re­o­gra­fi­trä­ning i hal­lar men det kan vi in­te idag, sä­ger hon

Tä­by FC me­nar att de idag in­te har pro­blem med att hit­ta ti­der i dags­lä­get men att de vet att det mås­te till fler hal­lar i fram­ti­den.

– På sikt så har vi pro­blem med att växa. Vi be­hö­ver en struk­tu­re­rad, lång­sik­tig lös­ning i Tä­by där nä­rings­liv, id­rotts­liv och kom­mu­nen sam­ar­be­tar. Det finns mas­sor av möjligheter med vi mås­te ar­be­ta till­sam­mans, sä­ger Alex­an­der Wall­sten, ord­fö­ran­de för TFC.

Sak­nas ytor för fot­bolls­spe­la­re

En­ligt Stock­holms fot­bolls­för­bun­det sak­nas det idag 2,1 yta- mot­sva­ran­de en el­va­man­na­plan i Tä­by kom­mun. De me­nar att sak­na­den av fot­bolls­pla­ner gör att kon­kur­ren­sen mel­lan de be­fint­li­ga ytor­na väx­er.

Fle­ra klub­bar i Tä­by är oro­li­ga. De me­nar att hal­loch plan­bris­ten re­dan nu är stor – och att kom­mu­nen mås­te tän­ka på att byg­ga fler id­rott­s­y­tor i sam­band med att Tä­by­bor­na blir fler och fler. Text och fo­to: Maria Svens­son Al­ter­na­ti­vet är att klub­bar sä­ger nej till fler med­lem­mar.

– Ef­tersom det är en sån enorm kris i Stock­holms­om­rå­det när man tit­tar på ytor så är al­la ytor bra, även om det in­te blir en el­va­man­na­plan, sä­ger Ro­bin Jo­hans­son som an­sva­rar för pro­jek­tet An­lägg­nings­of­fen­siv Stock­holm för Stock­holms fot­bolls­för­bund.

– Pro­ble­met är att al­la po­li­ti­ker i Stock­holm hål­ler med om pro­ble­met men de har ing­en plan på hur de ska lö­sa bris­ten ut­an man fort­sät­ter att byg­ga bo­stä­der. Man mås­te först upp­fyl­la den ef­ter­frå­gan som finns och sen byg­ga för de som kom­mer, sä­ger han.

Han me­nar att re­sul­ta­tet av få ytor är större grup­per vil­ket för­säm­rar kva­li­tén på trä­ning­ar­na.

– Al­ter­na­ti­vet är att klub­bar sä­ger nej till fler med­lem­mar vil­ket re­sul­te­rar i fär­re barn som rör på sig, sä­ger Ro­bin Jo­hans­son.

Nå­got som Tä­by IK ser som sista ut­vä­gen, men som en lös­ning om pro­ble­met kvar­står.

–Vi är på brist­nings­grän­sen och ska vi ta in fler så kan kva­li­tén bli säm­re och den vill vi in­te tum­ma på, sä­ger Fred­rik Fhanér.

– Di­a­lo­gen med kom­mu­nen är öp­pen och bra men man öns­kar att det gick for­ta­re, fram­förallt för att vi är så många med­lem­mar, sä­ger Mar­ko Rönn­hol­men, klubb­chef på Tä­by FK.

Vi vill kunna er­bju­da en fot­bolls­verk­sam­het som sträc­ker sig he­la året men det kan vi in­te idag.

Läs kom­mu­nens svar i näs­ta num­mer av Tä­by Nyheter, el­ler på vår webb­si­da Ta­byny­he­ter.se.

BRIST PÅ YTA. Mar­ko Rönn­hol­men och Fred­rik Fhanér från Tä­by FK är oro­li­ga för fram­ti­den.

SVÅRT MED TI­DER. Även Vigg­by­holm IK vill få bättre trä­nings­ti­der till si­na ung­do­mar samt hall­tid till att be­dri­va fys­trä­ning och ko­re­o­gra­fi­trä­ning.

BRIST PÅ PLA­NER. En­ligt Stock­holms fot­bolls­för­bun­det sak­nas det idag 2,1 yta- mot­sva­ran­de en el­va­man­na­plan i Tä­by kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.