Ef­ter hår­da kri­ti­ken: Te­le­fonstop­pet hävs

Täby Nyheter - - Si­dan 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­[email protected]­rekt­press.se

För ett år sedan in­för­de kom­mu­nen ett nytt sy­stem som in­ne­bar att för­äld­rar in­te kun­de ringa di­rekt till sko­lor och för­sko­lor. Men ef­ter hård kri­tik backar nu kom­mu­nen i sitt beslut.

Un­der ett års tid har för­äld­rar be­hövt ringa via kom­mu­nens kon­takt­cen­ter för att få tag på bar­nens sko­lor el­ler för­sko­lor. Nu änd­rar sig kom­mu­nen.

Det var för un­ge­fär ett år sedan som Tä­by kom­mun in­för­de stopp för att ringa di­rekt till för­sko­lan och sko­lan.

I stäl­let har för­äld­rar fått ringa till kon­takt­cent­ret som i sin tur kon­tak­tat för­sko­lan el­ler sko­lan som ring­er tillbaka till för­äl­dern.

Många för­äld­rar var kri­tis­ka till sy­ste­met och me­na­de att det kän­des osä­kert.

– Om ex­em­pel­vis mi­na barns lä­ra­re sö­ker mig på ar­bets­tid och jag mis­sar det sam­ta­let, kan jag in­te ringa tillbaka. In­te heller med­de­la att hen häm­tas ti­di­ga­re på grund av tand­lä­kar­tid el­ler lä­kar­tid med kort var­sel, sa en för­äl­der.

Fick mot­satt ef­fekt

Nu backar emel­ler­tid kom­mu­nen och går tillbaka till det van­li­ga sy­ste­met – sko­lors, för­sko­lors och fri­tids­hem di­rekt­lin­jer är öpp­na­de igen.

– Själ­va av­sik­ten var att det skul­le bli lät­ta­re att få kon­takt. Det var jät­te­många gång­er som för­äld­rar ring­de till för­sko­la, sko­la, fri­itds men in­te kom fram. Det var en stor fru­stra­tion, sä­ger Pa­trik Fors­ha­ge, kom­mu­nens ut­bild­nings­chef.

Men han er­kän­ner att det in­te fun­ge­ra­de på det sätt som det var tänkt ut­an att det fick mot­satt ef­fekt.

– Det var många för­äld­rar som var fru­stre­ra­de över att man in­te lyc­ka­des få kon­takt med sitt barns sko­la el­ler fri­tids­hem, om man var för­se­nad och så vidare, sä­ger Fors­ha­ge.

FRITT FRAM. Te­le­fon­lin­jer­na di­rekt till sko­lor­na är öpp­na igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.