Nu star­tar hög­sä­song­en för båt­ligor

Täby Nyheter - - Tä­by -

Nu bör­jar det skym­ma ti­di­ga­re på kväl­lar­na vil­ket in­ne­bär att sä­song­en för båttju­var star­tar. En­ligt Läns­för­säk­ring­ar är båt­mo­to­rer at­trak­ti­va by­ten för in­ter­na­tio­nel­la stöld­ligor. Dock har stöl­der­na mins­kat nå­got un­der vår- och som­mar­sä­song­en jäm­fört med för­ra året. Sam­ti­digt finns en trend att an­tal in­brott ökar un­der vin­ter­må­na­der­na.

– Att vin­ter­för­va­ra bå­ten på en öp­pen båt­upp­lägg­nings­plats el­ler som­mar­stu­geom­rå­de är dä­re­mot ing­en bra idé. Lås in båt och mo­tor och se till att stöld­mär­ka, sä­ger Klas Even­sen, mark­nads­an­sva­rig för båt på Läns­för­säk­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.