Vand­ring­en som får se­ni­o­rer att gå långt

Täby Nyheter - - Tä­by - Maria Svens­son 073-982 79 52 maria.svens­[email protected]­rekt­press.se

En gång var­je mån­dag träf­fas de för att gå ut på en tur till­sam­mans. För pen­sio­nä­rer­na är de re­gel­bund­na gå-träf­far­na vik­ti­ga bå­de för mo­tion och det so­ci­a­la.

Var­je mån­dag träf­fas Tib­b­le­se­ni­o­rer­na och går på pro­me­nad till­sam­mans. En av dem som är med är Kerstin Fere­ni­us, som har va­rit del­ak­tig sedan 2008 och va­rit le­da­re sen 2009.

– Vi gör det för mo­tio­nen men sen är det so­ci­a­la in­te att för­ak­ta heller, sä­ger hon.

Var de går va­ri­e­rar från vec­ka till vec­ka och det kan va­ra allt från Djur­går­den till Val­len­tu­na.

– I dag är vårt slut­mål Skav­lö­ten men vi ska gå längs Rön­ning­e­sjön, ge­nom Grö­na Hä­gern och in ge­nom sko­gen tills vi kom­mer fram, sä­ger An­net­te Fors­berg.

– Vi har va­rit i Bruks­val­lar­na, Ös­ter­ri­ke och Slo­va­ki­en så vi vand­rar bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands.

Hur långt de går är även det va­ri­e­ran­de, men de sam­lar ihop en hel del kilo­me­ter.

– Vi går mel­lan 8 och 12 kilo­me­ter var­je mån­dag och vi är 80 styc­ken som är med­lem­mar på papp­ret men som mest bru­kar de va­ra 50 styc­ken, sä­ger An­net­te Fors­berg.

Up­pe­håll har de ba­ra någ­ra vec­kor på som­ma­ren.

Ul­la Ber­gqvist är med för att det trev­ligt och för att pro­me­ne­ra på oli­ka plat­ser.

– Jag tyc­ker att det är så trev­ligt för man får rö­ra på sig och träf­fa and­ra, ibland får man för sig att gå hem ock­så, sä­ger hon.

UT PÅ TUR. He­la gäng­et är sam­lat i Vigg­by­holm, i dag ska de gå en vand­ring till Skav­lö­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.