Var bort­flu­gen – nu har Pu­tin hit­tat hem igen

Täby Nyheter - - Tä­by - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­[email protected]­rekt­press.se

Ef­ter att ha va­rit på även­tyr i ett dygn åter­före­na­des pa­pe­go­jan Pu­tin med sin mat­te. In­nan dess hann han stif­ta ny be­kant­skap, fes­ta på frukt och bli lo­kalkän­dis även i Duv­bo.

I för­ra vec­kan skrev vi om Pa­pe­go­jan Pu­tin, som bli­vit ett känt an­sik­te i Dan­de­ryd där han of­ta fly­ger runt.

För­ra helgen, på sön­da­gen, in­träf­fa­de emel­ler­tid en in­ci­dent. Pu­tin flög bort när han var vid Sol­val­la, och på mån­dags­mor­go­nen var han fort­fa­ran­de spår­löst för­svun­nen.

– När vi ha­de va­rit hos en kom­pis och skul­le till bi­len vil­le han in­te föl­ja med och flög iväg, sä­ger Annie Ira.

Hon le­ta­de ef­ter ho­nom i fle­ra tim­mar och ef­ter­lys­te ho­nom på Fa­ce­book.

Vi­sa­de sig

Sedan dök han upp. Det var när Jenny Ber­ge skul­le hänga ut sin ka­vaj på bal­kong­en i Duv­bo i ef­ter­mid­dags, som hon såg nå­got hon in­te var be­redd på. En grön pa­pe­go­ja som satt på bal­kon­gräc­ket - den för­svun­na Dan­de­ryds­bon Pu­tin.

– Jag blev rätt choc­kad. Först viss­te jag in­te vad jag skul­le gö­ra, men jag öpp­na­de dör­ren så han skul­le få kom­ma in. När han sen gjor­de det tänk­te jag att ”gud han är sä­kert hung­rig”, sä­ger Jenny Ber­ge.

Hon goog­la­de vad pape- go­jor äter och ställ­de fram li­te frukt till ho­nom. Me­dan han åt ( och snac­ka­de för fullt) skrev hon ett in­lägg på Fa­ce­book och Instagram och la ut en bild på Pu­tin.

Väl­de­lat in­lägg

Det tog in­te lång tid in­nan fle­ra per­so­ner har de­lat hen­nes in­lägg, och in­om lop­pet av 30 mi­nu­ter hör­de äga­ren Annie av sig, väl­digt lät­tad.

– Hon sa att de stod i ron­del­len ut­an­för och pra­ta­de med Sve­ri­ges Ra­dio om Pu­tin. Så de kom upp och häm­ta­de ho­nom, sä­ger Jenny Ber­ge.

Fa­mil­jen lät­tad

Nu är Pu­tin åter­i­gen hem­ma i Dan­de­ryd ef­ter sitt dygns­långa även­tyr.

– Vi är otro­ligt gla­da för att ha ho­nom tillbaka. Stort tack till al­la som var med oss i de långa tim­mar­na ut­an vå­ran Pu­tin. Nu äter han sin fa­vo­rit­mid­dag och sen blir det hopp i säng, sä­ger Annie Ira.

Slu­tet gott, all­ting gott.

FO­TO: PRI­VAT

VAR PÅ UT­FLYKT. Ef­ter ett dygn är kän­dis­pa­pe­go­jan Pu­tin hem­ma igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.