Stu­die: Unga sam­bos mår bättre

Täby Nyheter - - Hem­ma -

Unga som flyttar hem­i­från mår bättre om de bor med en part­ner, vi­sar en ny stu­die från SCB. En­ligt stu­di­en, som har gjorts bland per­so­ner i ål­ders­grup­pen 16-29, har sam­bo­par hög­re bo­en­de­stan­dard, eko­no­mi och sys­sel­sätt­nings­grad vil­ket upp­ges bi­dra till en ökad livs­kva­li­tet.

Även häl­san rap­por­te­ras va­ra bättre bland sam­man­bo­en­de unga. An­de­len som har bra el­ler myc­ket bra häl­sa upp­går till 90 pro­cent i sam­bo­ka­te­go­rin, me­dan mot­sva­ran­de siff­ra bland en­sam­stå­en­de är 82 pro­cent, en­ligt stu­di­en.

Men en­ligt Läns­för­säk­ring­ars pri­va­te­ko­nom Em­ma Pers­son finns det ock­så fle­ra ris­ker med att slå ihop hus­hål­len:

– För en del känns det helt na­tur­ligt att ha en helt ge­men­sam eko­no­mi, me­dan det för en del är vik­tigt att ha en sum­ma som är fri att an­vän­das som man vill. Helst bör ock­så bå­da ha råd med ett eget spa­ran­de.

Bor du till­sam­mans med nå­gon mår du bättre.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.