Det är up­pen­bart: L, C och S mås­te ta sitt an­svar nu

Täby Nyheter - - Tyck Om! - Bernt Ja­kob­son

Det är all­de­les up­pen­bart nu att den en­da re­ge­ring som har ett stöd bland svens­ka fol­ket är den so­ci­al­li­be­ra­la tre­e­nig­he­ten, C, L och S. Med ge­men­sam grund i ka­pi­ta­lism med so­ci­alt an­svar, ja till EU, hu­man in­vand­ring, jäm­ställd­het, kva­li­ta­tiv of­fent­lig sek­tor, nä­rings­li­vets be­ty­del­se, skatt ef­ter bär­kraft och in­ter­na­tio­nell so­li­da­ri­tet. Block­po­li­ti­ken mås­te över­ges nu. Om de so­ci­al­li­be­ra­la par­ti­er­na kan enas nu når man ock­så ef­fek­ten att bloc­ke­ra de ex­tre­ma par­ti­er­na V, SD och MP:s po­li­tis­ka in­fly­tan­de. För Sve­ri­ges bäs­ta bryt block­po­li­ti­ken och låt so­ci­al­li­be­ra­la vär­de­na sty­ra lan­det. Det­ta är en unik hi­sto­risk chans som Sve­ri­ge har fått nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.