Fy­ra för­slag tam­pas om Tib­b­les fram­tid

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Maria Svens­son 073 982 79 52 maria.svens­[email protected]­rekt­press.se

Nu finns fy­ra för­slag som ska täv­la om hur Tibb­le-Åvat­ri­ang­eln ska se ut i fram­ti­den. Kol­la in vil­ket för­slag du gil­lar mest.

Ar­ki­tekt­täv­ling­en som ska få om­rå­det Tibb­le-Åvat­ri­ang­eln att bli en helt ny stads­del har ta­git än­nu ett kliv. Nu har fy­ra bi­drag valts ut och ju­ryn bör­jar nu sitt ar­be­te med att hit­ta en vin­na­re.

– Det var jät­te­kul att få se dem för förs­ta gång­en. Nu har vi bör­jat be­kan­ta oss med dem och ska lä­sa in oss på de fy­ra för­sla­gen för att för­stå hur de tänkt och re­so­ne­rat och vil­ka lös­ning­ar som de tänkt sig för om­rå­det, sä­ger Jo­han Al­ger­non (M), ord­fö­ran­de i stads­bygg­nads­nämn­den och ord­fö­ran­de i ar­ki­tekt­täv­ling­ens ju­ry.

De som täv­lar i ar­ki­tekt­täv­ling­en har al­la haft sam­ma ut­gångs­punkt, men med upp­gif­ten att ska­pa en in­no­va­tiv och lång­sik­tigt håll­bar struk­tur­plan för Tibb­leÅvat­ri­ang­eln.

Täv­ling­en, som kostat tre mil­jo­ner, kom­mer även vi­sas upp för all­män­he­ten i kom­mun­hu­set samt på sko­lor. Jo­han Al­ger­non (M) upp­ma­nar nu al­la i Tä­by att kom­ma och tit­ta på för­sla­gen och be­rät­ta vad de tänker om dem.

– Det vo­re kul om Tä­by­bor­na kun­de be­rät­ta vad de tänker och tyc­ker om de för­sla­gen som nu finns, sä­ger han.

Det vin­nan­de bi­dra­get av­slö­jas i no­vem­ber och kom­mer va­ra en grund för den fram­ti­da stads­de­len. Bygg­star­ten är för­vän­tad om fem till tio år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.