Kom­mu­nens svar om hall­bris­ten

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Maria Svens­son 073–982 79 52 maria.svens­[email protected]­mail.com

För­ra vec­kan skrev vi om att id­rotts­klub­bar­na är oro­li­ga över hall­bris­ten. Nu me­nar Cen­ter­par­tis­ten Ste­fan No­rell att Tä­by är sämst i klas­sen – och att nå­got mås­te gö­ras.

Många klub­bar är oro­li­ga över att kom­mu­nen in­te ser lång­sik­tigt på be­ho­vet av in­om­hus­hal­lar och att pro­ble­met i fram­ti­den kom­mer att växa.

– 15 000 per­so­ner kom­mer att flyt­ta in till kom­mu­nen in­om fem år och såklart kom­mer många av dem gå med i id­rotts­för­e­ning­ar. Att man då in­te sat­sar på att byg­ga mer hal­lar är för oss oför­stå­e­ligt, sa Fredrik Fhanér från Tä­by FK i för­ra vec­kan.

Mås­te till en kart­lägg­ning

Jen­ny Holm­berg, re­sul­ta­ten­hets­chef på Sport och För­e­ning i Tä­by kom­mun, sä­ger att de har en bra kom­mu­ni­ka­tion med klub­bar­na i kom­mu­nen men att de nu kom­mer att se över vil­ka be­hov som finns.

– Näs­ta steg är att få till en kart­lägg­ning så att vi fram­ti­den kan säk­ra an­lägg­nings­be­ho­vet. Vi har många id­rot­ter i Tä­by och vi är gla­da över att vå­ra klub­bar väx­er. Men det är många som flyt­tar till Tä­by och vi mås­te se till så att vi i fram­ti­den kan säk­ra an­lägg­nings­be­ho­vet, sä­ger hon.

När en kart­lägg­ning kom­mer att bli klar är än­nu osä­kert men en­ligt Jen­ny Holm­berg är det förs­ta ste­get. Se­na­re ska kom­mu­nen tit­ta på vil­ka ty­per av an­lägg­ning­ar som de ska fo­ku­se­ra på. Men hon sä­ger även att det krävs un­der­håll på de an­lägg­ning­ar som re­dan finns.

– Vi ar­be­tar med frå­gan och vi har re­dan nu bytt konst­gräs på Tibb­le­val­len där vi även för­be­rett för mark­vär­me. Un­der 2019 kom­mer även Hä­ger­ne­holms­hal­len stå klar.

– Vi ska även tit­ta på vil­ka tren­der som finns för att se vil­ken typ an­lägg­ning­ar som vi ska sat­sa på i fram­ti­den, sä­ger hon.

”Svårt att byg­ga ikapp”

Ste­fan No­rell (C) som sit­ter i kul­tur och fri­tids­nämn­den samt i kom­mun­full­mäk­ti­ge, är en av dem som är väl­digt ak­tiv i frå­gan. Han me­nar att si­tu­a­tio­nen i dag är all­var­lig.

– Det är en jät­tes­tor hall­brist i Tä­by, vi är helt en­kelt sämst i klas­sen. När vi nu går in i för­hand­ling med Al­li­an­sen mås­te vi se över det­ta, sä­ger han och fort­sät­ter.

– Vi är be­kym­ra­de, det är svårt att byg­ga ikapp när vi vet att vi re­dan nu lig­ger ef­ter. Men nu mås­te vi tit­ta på de nya om­rå­den som byggs, sä­ger han.

Över kommun­grän­ser­na

Han me­nar att det mås­te till ett in­syns­råd för att få en mer or­ga­ni­se­rad di­a­log med klub­bar, tjäns­te­män och po­li­ti­ker. Samt att Nor­rorts kom­mu­ner mås­te sam­ar­be­ta mer.

– Ar­ninge skul­le kun­na va­ra en plats där fler kan ut­nytt­ja hal­lar­na. Ung­ar­na bryr sig in­te om kommun­grän­ser­na när de väl­jer klubb och då bor­de vi sam­ar­be­ta. Ett för­slag är även att man läg­ger hal­lar och pla­ner i god an­slut­ning till tra­fi­ken, sä­ger han.

Han me­nar att hans par­ti kom­mer att sat­sa hårt på frå­gan och är hopp­full att Al­li­an­sen kan enas.

– Jag ska dri­va på det­ta så hårt jag kan och jag vill ha en or­dent­lig och or­ga­ni­se­rad kon­ver­sa­tion med klub­bar­na. Vi har bra klub­bar men vi kan mer från kom­mu­nens si­da, sä­ger Ste­fan No­rell (C).

Det är en jät­tes­tor hall­brist i Tä­by, vi är helt en­kelt sämst i klas­sen. När vi nu går in i för­hand­ling med Al­li­an­sen mås­te vi se över det­ta.

FOTO: MARIA SVENS­SON

SVÅRT MED TI­DER. Även Vigg­by­holm IK vill få bätt­re trä­nings­ti­der till si­na ung­do­mar samt hall­tid till att be­dri­va fys­trä­ning och ko­re­o­gra­fi­trä­ning.

För­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.