Mix Max Tibb­le

Täby Nyheter - - Täby -

För­sla­get som he­ter Mix Max Tibb­le går igen i idéer­na som ar­ki­tek­ter­na har med om­rå­det. I för­sla­get har man har spri­dit ut al­la funk­tio­ner, så som gym­na­sie­sko­lor, ar­bets­plat­ser och Sci­ence Park över he­la om­rå­det, i stäl­let för att sam­la al­la på en plats.

De har även lagt buss­ter­mi­na­len där nu­va­ran­de sim­hall lig­ger i dag.

De har pla­ne­rat att en av fot­bolls­pla­ner­na ska lig­ga på ta­ket av ett ak­ti­vi­tets­hus, de and­ra två pla­ner­na är pla­ne­ra­de vid Näs­bydal­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.