Äld­re blö­dan­de man ne­ka­des vård

Täby Nyheter - - Norrort - Maria Svens­son 073-982 79 52 maria.svens­[email protected]­rekt­press.se

Victo­ria Lar­re hjälp­te en äld­re man som ram­lat att ta sig till en vård­cen­tral i Val­len­tu­na Cent­rum. Men på plats me­nar hon att man­nen ne­ka­des vård, nå­got som fått många att re­a­ge­ra.

Det var i tors­dags i för­ra vec­kan som Victo­ria Lar­re hit­ta­de en äld­re man som ram­lat ut­an­för dör­rar­na till bib­li­o­te­ket i Val­len­tu­na Cent­rum. Hon och två and­ra hjälp­te man­nen upp och ef­ter att de lar­mat SOS fick de rådet att gå med man­nen till när­mas­te vård­cen­tral.

– Han blöd­de från an­sik­tet men kun­de gå så vi följ­de ho­nom till Hel­sa, sä­ger Victo­ria Lar­re.

”Då­ligt be­mö­tan­de”

När de väl kom fram till lät­ta­ku­ten på vård­cen­tra­len Hel­sa var det ing­en på plats så Victo­ria sprang till re­cep­tio­nen för att få hjälp. En­ligt hen­ne var per­so­na­lens förs­ta frå­ga till man­nen vil­ken vård­cen­tral han var skri­ven på.

– Han be­rät­ta­de att han in­te var skri­ven på Hel­sa ut­an på Ko­ral­len. Vi fick ett så då­ligt be­mö­tan­de och de pra­ta­de väl­digt ned­lå­tan­de. Ing­en frå­ga­de hur han måd­de, och han blöd­de ju från an­sik­tet, sä­ger hon och fort­sät­ter.

– De sa ba­ra att ” är du skri­ven på Ko­ral­len så får du gå dit”, sä­ger hon.

Även man­nen som ram­lat upp­lev­de be­sö­ket som otrev­ligt.

– Jag ha­de hop­pats på att de kun­de hjäl­pa till och pra­ta mer med mig och frå­gat hur jag måd­de. Att ta ett blod­tryck är in­te så svårt tror jag, sä­ger han.

Ord mot ord

En av sjuk­skö­ters­kor­na ska en­ligt Victo­ria Lar­re ha sagt att hon kun­de ringa Ko­ral­len hus­lä­kar­mot­tag­ning och bo­ka en tid, men att vän­te­ti­den var tre vec­kor.

– Man und­rar vad som har hänt med re­spek­ten, jag blir så led­sen när jag ser att de be­hand­lar äld­re på det vi­set, sä­ger hon.

Ef­ter att bli­vit ne­ka­de vård på Hel­sa gick de till apo­te­ket i cent­rum där per­so­nal på plats tog blod­tryck.

– De var väl­digt trev­li­ga och hjälp­te oss, sä­ger hon.

Men Ulf El­de­fors, tf verk- sam­hets­chef på Hel­sa Vård­cen­tral i Val­len­tu­na skri­ver i ett mejl till Val­len­tu­na Ny­he­ter att han an­ser att vård­cen­tra­len har gjort en me­di­cinsk be­döm­ning.

”Vi kom­men­te­rar in­te en­skil­da pa­ti­ent­fall av sek­re­tesskäl. När nå­got akut har hänt, tas personen om hand di­rekt, vil­ket sked­de även i det­ta fall då en ru­ti­ne­rad di­strikts­skö­ters­ka gjor­de en me­di­cinsk be­döm­ning, kon­sul­te­ra­de lä­ka­re samt kon­tak­ta­de den vård­cen­tral där pa­ti­en­ten är listad. Först när den aku­ta be­döm­ning­en kla­rats av görs be­döm­ning om even­tu­ell vi­da­re vård”, skri­ver han i mej­let.

Victo­ria Lar­re me­nar dock att inga un­der­sök­ning­ar gjor­des på vård­cen­tra­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.