Ma­ten som hål­ler tar­men glad

Täby Nyheter - - Hälsa & Skönhet - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Ef­tersom den störs­ta de­len av vårt så vik­ti­ga im­mun­för­svar finns i tar­men, har har blogg- och för­fat­tar­du­on Li­na Nert­by Au­rell och Mia Cla­se ta­git fas­ta på ma­ten som apo­tek.

Tänk dig en stats­ve­ta­re med fo­to­gra­fiskt min­ne och en dis­trä copy­wri­ter som en dag in­ser sin egen död­lig­het och be­stäm­mer sig för att sat­sa på ett långt och häl­so­samt liv, med en stor ny­pa hu­mor och ny­fi­ken­het.

Då får du Li­na Nert­by Au­rell och Mia Cla­se, per­so­ner­na bakom blog­gen och boken med sam­ma namn: ”Food Phar­ma­cy”.

Bakom sig har de pro­fes­sorn Stig Beng­mark, som är fö­re det­ta chefski­rurg och kli­nik­chef på Lunds uni­ver­si­tet och har äg­nat de se­nas­te 30 åren på att fors­ka på ma­gens bak­te­ri­er och hur ma­ten vi äter på­ver­kar krop­pen.

Vad är det vik­ti­gas­te ni har kom­mit fram till se­dan ni star­ta­de blog­gen?

– När vi drog igång blog­gen ha­de vi ald­rig ens ta­git or­det tarm­flo­ra i vår mun och ha­de ing­en sus­ning om att cir­ka 80 pro­cent av vårt im­mun­för­svar sit­ter i tar­men, be­rät­tar Mia Cla­se.

– Vi ha­de nå­gorlun­da kläm på att vi ha­de en mas­sa bak­te­ri­er i krop­pen, men in­te att det fanns go­da, skyd­dan­de och on­da, po­ten­ti­ellt sjuk­doms­bring­an­de bak­te­ri­er.

Ti­di­ga­re såg man på mat som nå­got som skul­le va­ra gott och gö­ra oss mät­ta, nu ser vi på mat som nå­got som ska va­ra gott, gö­ra oss mät­ta och ge nä­ring till vå­ra go­da bak­te­ri­er i ma­gen.

– Man skul­le kun­na sä­ga att vi har bli­vit nä­ringsjä­ga­re, me­nar Mia Cla­se.

Ni pra­tar myc­ket om idéoch sin­ne­värl­den, hur hit­tar man ba­lan­sen där­mel­lan?

– Idé- och sin­ne­värl­den har bli­vit vårt verktyg att ta till när vi in­te vet hur vi ska för­hål­la oss till all ny häl­so­in­for­ma­tion som vi möts av var­je dag.

– En­kelt för­kla­rat skul­le man kun­na sä­ga att om forsk­ning­en och ve­ten­ska­pen som pre­sen­te­ras i boken och på blog­gen ut­gör idévärl­den, så är vi, vå­ra mat­väg­ran­de barn och vå­ra cra­vings, sin­ne­värl­den, sä­ger Mia Cla­se.

Har ni nå­got en­kelt var­dags­tips för den som är in­tres­se­rad av er fi­lo­so­fi?

– Ta det i din takt. Ställ in­te för höga krav på dig själv. Fo­ku­se­ra på vad du ska läg­ga till för nyt­tig­he­ter och in­te vad du ska ute­slu­ta. För oss har di­e­ter all­tid hand­lat om vad man in­te får äta. Skitt­rist ju. Det hör man ju hur dömt det är att miss­lyc­kas.

– Vår blogg och bok hand­lar sna­ra­re om allt du får äta. Och så är det ju så fif­figt att om du fo­ku­se­rar på vad du får äta och in­te vad du ska ute­slu­ta, så får du till­slut än­då in­te sug på allt det där som tarm­flo­ran in­te tyc­ker om, sä­ger Mia Cha­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.