Hö­ger väns­ter om marsch …?

Täby Nyheter - - Tyck Om! - Björn Sandberg

Vår re­ge­ring har ut­fär­dat nya tra­fik­reg­ler för fot­gäng­a­re på ge­men­sam­ma gång- och cy­kel­ba­nor, gå­en­de skall från 15 ok­to­ber hål­la till väns­ter. Det­ta kom­mer att ska­pa ka­os. Jag ut­går från att vi även fort­sätt­nings­vis skall hål­la till hö­ger på trot­to­a­rer, gång­ba­nor, i trap­por etc., så som vi fått lä­ra oss de se­nas­te 50 åren? Allt­så, att den nya re­geln en­dast gäl­ler på kom­bi­ne­ra­de gång- & cy­kel­ba­nor, vil­ka tyd­ligt mar­ke­rats med skyl­tar?

Om skylt­ning sak­nas, är då cyk­ling för­bju­den, och hö­ger­tra­fik gäl­ler för gå­en­de? El­ler, om cy­klis­ter är tillåt­na trots att skylt sak­nas, för­vän­tas då gå­en­de då hål­la hö­ger el­ler väns­ter?

Hur kan nå­gon tro att ge­me­ne gång-

För att ny­ord­ning­en skall ha en chans fun­ge­ra kom­mer det krä­vas mas­siv in­for­ma­tion

ba­ne­tra­fi­kant skall ha in­tres­se av att hål­la rätt på det­ta? Ris­ken är up­pen­bar för virr­varr och fler missö­den… För att ny­ord­ning­en skall ha en chans fun­ge­ra kom­mer det krä­vas mas­siv in­for­ma­tion, och att kom­bi­ne­ra­de gång/cy­kel­vä­gar tyd­ligt och tätt ut­märks med skyl­tar och mål­ning. Det ha­de va­rit bätt­re be­hål­la hö­ger­tra­fik för fot­gäng­a­re, över­allt! (Ut­om på gång­ba­ne­lö­sa vägar för for­donstra­fik, där gå­en­de na­tur­ligt hål­ler sig på väns­ter­si­dan.)

Den en­da rik­tigt bra lös­ning­en är att gång­ba­nor­na för­ses med skyl­tar och må­la­de lin­jer, de­las i en hal­va för gå­en­de, en för cy­klis­ter, med hö­ger­tra­fik för al­la. Tra­fik­di­rek­tö­ren i Stockholm tycks tro att det­ta re­dan är gjort på de fles­ta håll. Han till­hör up­pen­bar­li­gen var­ken grup­pen gå­en­de el­ler cyk­lan­de, och har de­fi­ni­tivt ald­rig va­rit i Tä­by, där in­te ens de au­to­stra­dabre­da gång­ba­nor­na vid Hä­ger­näs håll­plats de­lats upp…

FOTO: BJÖRN SANDBERG

HUR GÅR MAN? Ing­en skylt, är det­ta en cy­kel- el­ler gång­ba­na? Gå till hö­ger el­ler väns­ter?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.