Be­ty­der so­li­da­ri­tet ingen­ting?

Täby Nyheter - - Tyck Om! -

I Tä­by Ny­he­ter den 15 sep­tem­ber finns en ins­sän­da­re med ru­bri­ken: ” Straff­be­skatt­ning­en av oss Tä­by­bor mås­te upp­hö­ra.”

Ar­ti­keln är skri­ven av det för­mo­dat bli­van­de kom­mu­nal­rå­det Erik An­ders­son (M) och in­ne­hål­ler en syn på Ro­bin Hood-skat­ten som är för­vå­nan­de.

Tä­by är gynn­samt lot­tat med hög me­de­lin­komst hos in­vå­nar­na. Tä­by har ock­så fått många nya in­vå­na­re, vars grund­ut­bild­ning be­kostats av and­ra kom­mu­ner. Vid en jäm­fö­rel­se med gles­bygds­kom­mu­ner sär­skilt i Norr­lands in­land är me­de­lin­koms­ten hälf­ten av Tä­bys och me­del­ål­dern be­tyd­ligt hög­re. Att på­stå att des­sa kom­mu­ner är mind­re välsköt­ta är väl rätt mag­starkt. Har or­det so­li­da­ri­tet helt tap­pat sin be­ty­del­se?

Att Mal­mö och Gö­te­borg kan ka­pa åt sig sto­ra bi­drag mås­te kun­na re­gle­ras med en lagänd­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.