SONJA OCH NIC­KI LAP­PAR TILL T BY – MED K RLEK

Allt bör­ja­de med att Nic­ki och Sonja ha­de trå­kigt och in­te viss­te vad de skul­le gö­ra. Då be­stäm­de de sig för att munt­ra upp gran­nar­na med små lap­par.

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Maria Svens­son

En dag ha­de kom­pi­sar­na Sonja och Nic­ki trå­kigt. Vad de kom på för att munt­ra upp sig kom att spri­da gläd­je till många fler än ba­ra dem själ­va.

För­ra fre­da­gen be­stäm­de sig Nic­ki Ge­orgs­son och Sonja Hal­lin, bå­da sju år, för att skri­va lap­par med fi­na me­ning­ar och de­la ut dem hos gran­nar­na i om­rå­det där de bor.

– Vi la­de lap­par­na hos dem som bor där, sä­ger Nic­ki och näs­tan stäl­ler sig upp i sof­fan som hon sit­ter i för att vi­sa vil­ka hus de har va­rit i.

– I det hu­set var vi och där bor­ta ock­så, i näs­tan hälf­ten av hu­sen var det barn. Vis­sa lap­par la­de vi i brev­lå­dan, sä­ger hon.

På lap­par­na som de pyss­lat ihop själ­va stod me­ning­ar som skul­le få gran­nar­na att må bätt­re.

– Det kan stå, ”du är ro­lig”, ”du är bra”, sä­ger Nic­ki.

– El­ler ”du är vär­de­full”. Vi vil­le ba­ra att folk skul­le bli gla­da, fyl­ler Sonja i.

I Fa­ce­book-grup­pen Täby Kyrk­by’s com­mu­ni­ty har fle­ra gran­nar be­rät­tat om fyn­det i brev­lå­dan.

”Vil­ka fan­tas­tis­ka tje­jer”, skri­ven en.

”Jag har fått en hand­skri­ven lapp i min brev­lå­da ’Vil­ken fin trädgård du har’. Jag har va­rit så nyfiken på vem som kan ha skri­vit det! Häl­sa och tac­ka dem i så fall! Jag blev väl­digt glad”, skri­ven en an­nan.

In­spi­re­ra­des av lä­ra­re

Tje­jer­nas för­äld­rar blev över­ras­ka­de över den fi­na tan­ken som deras barn kom på. In­spi­ra­tio­nen till idén fick Nic­ki och Sonja från fa­vo­rit­lä­ra­ren i sko­lan.

– Vi kal­lar det för upp­åt­puf­far i sko­lan. Det är vår lä­ra­re Cis­si som har vi­sat oss det, be­rät­tar Sonja.

Tje­jer­na och deras klass­kom­pi­sar an­vän­der sig of­ta av så kal­la­de upp­åt­puf­far i sko­lan. När nå­gon är sjuk får al­la skri­va lap­par till per­so­nen för att klass­kom­pi­sen ska kän­na sig väl­kom­men till­ba­ka.

– Ja, el­ler när nå­gon in­te mår bra el­ler om man har åkt ut i nå­got, en sport till ex­em­pel, sä­ger Sonja.

Fo­kus på in­klu­de­ring

Pap­pa Se­basti­an Ge­orgs­son sä­ger att de är gla­da över att sko­lan läg­ger fo­kus på in­klu­de­ring.

– Det är en väl­digt bra vär­de­grund, att man upp­munt­rar bar­nen att va­ra snäl­la mot varand­ra, sä­ger han.

– Det är en fin klass och jag tror att det gör så att fär­re kän­ner sig ut­an­för sä­ger, Son­jas mam­ma Ma­lin Hal­lin.

Hur känns det att de­la ut lap­par­na?

– Det känns typ li­te bra, av en per­son fick vi en kram, sä­ger Nic­ki.

Vi kal­lar det för upp­åt­puf­far i sko­lan. Det är vår lä­ra­re Cis­si som har vi­sat oss det.

FOTO: MARIA SVENS­SON

GLÄDJESKAPARE. Sonja Hal­lin och Nic­ki Ge­orgs­son munt­rar upp grann­ska­pet med hand­skriv­na lap­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.