Ra­ka spå­ret för va­ror­na I Nor­rorts Re­ko-ring

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Maria Svens­son 073-982 79 52 maria.svens­son@di­rekt­press.se

Bort med bu­ti­ker, till­sat­ser och mel­lan­hän­der. Till­sam­mans vill de få nor­rorts­bor att hand­la fler lo­ka­la pro­duk­ter.

På par­ke­ring­en vid Täby En­skil­da Gym­na­si­um står tre bi­lar par­ke­ra­de. Back­luc­kor­na är öpp­na och bi­lar­na fyll­da med rå­va­ror.

– Vi ser att det finns ett stort in­tres­se av att kö­pa lo­kal­pro­du­ce­rat, folk vill kom­ma bort från det ano­ny­ma, sä­ger grun­da­ren Li­na Lön­nqvist.

Rö­rel­sen Re­ko har un­der någ­ra få år bli­vit allt mer po­pu­lärt och så kal­la­de Re­ko­ring­ar finns på de fles­ta stäl­len runt om i Sve­ri­ge. Tan­ken med Re­ko är att sam­la lo­kal­pro­du­cen­ter och kon­su­men­ter ut­an mel­lan­hän­der.

Nor­rorts Re­ko-ring är re­la­tivt ny­star­tad. De träf­fas var tred­je vec­kan för att säl­ja och kö­pa va­ror di­rekt av varand­ra. Li­na Lön­nqvist kal­lar va­ror­na som säljs för ”re­la­tions­mat”.

– Man vet var ma­ten kom­mer ifrån och det är of­ta små­ska­li­ga verk­sam­he­ter som säl­jer. Det fi­na med det här är att man all­tid kan frå­ga pro­du­cen­ter­na. Man vet hur dju­ren har det och man vet hur grön­sa­ker­na od­las, sä­ger hon.

Mins­kar matsvin­net

Ge­nom en Fa­ce­book­grupp kan man se vil­ka pro­du­cen­ter som kom­mer och vil­ka rå­va­ror som finns att hand­la. Är man in­tres­se­rad av att hand­la för­be­stäl­ler man ma­ten och åker se­dan och häm­tar den på ut­satt plats.

– Det är bra för att man mins­kar matsvin­net. Sen vet hand­lar­na hur myc­ket som de ska ta med sig el­ler till­ver­ka, sä­ger Li­na Lön­nqvist.

”Man får ett stör­re ego”

En av de som är där är ägg­pro­du­cen­ten Da­ni­el Svart­ling, han le­ver idag på att säl­ja si­na ägg på oli­ka Re­ko­ring­ar. För­u­tom att säl­ja i Nor­rort står han ock­så i Norr­täl­je och Uppsa­la.

– Jag har tre­hund­ra höns och det är det här jag le­ver på. Det bäs­ta är att man får träf­fa al­la som man säl­jer till, man får ett stör­re ego, sä­ger han skämt­samt och fort­sät­ter:

– De som hand­lar kom­mer of­ta och sä­ger att de gil­lar det man gör och jag har fler som ba­ra hand­lar ägg av mig och ja, då blir man glad.

Sö­ker fler pro­du­cen­ter

Vin­den vi­ner och hand­lar­na fry­ser, kväl­len bör­jar gå mot sitt slut. Trots att in­te många kö­pa­re kom och ba­ra tre hand­la­re var på plats på par­ke­ring­en un­der kväl­len är Li­na Lön­nqvist hopp­full in­för fram­ti­den.

– Vi har fått mas­sa folk på Fa­ce­book­si­dan men vi sö­ker med ljus och lyk­ta ef­ter fler pro­du­cen­ter. Får vi fler så tror jag att allt fler kän­ner att de vill hand­la ef­tersom va­ror­na ökar. Vi vet att pro­du­cen­ter finns, sä­ger hon.

FOTO: MARIA SVENS­SON

LO­KAL­PRO­DU­CEN­TER. Li­na Lön­nqvist och Da­ni­el Svart­ling är med i Re­ko-ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.