Gran­nar ra­sar over att få trot­to­ar på tom­ten

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Maria Svens­son 073-982 7952 maria.svens­son@di­rekt­press.se

Vil­laä­ga­re i Täby Kyrk­by blir av med en del av tom­ten ef­tersom den ägs av kom­mu­nen – och de be­hö­ver den för att an­läg­ga en trot­to­ar. Men bo­en­de me­nar att allt skett ut­an nå­gon in­for­ma­tion.

Joakim och Pa­tri­cia Jer­ring har bott på Hem­ber­ga­vä­gen se­dan 12 år till­ba­ka. In­nan som­ma­ren kom ett brev som fick fle­ra gran­nar att hö­ja på ögon­bry­nen.

– Vi fick ett in­for­ma­tions­brev om att vi skul­le klip­pa och se ef­ter vå­ra häc­kar, vil­ket man får ibland. Men längst ner i in­for­ma­tions­bre­vet stod att vi skul­le ta bort allt som stod på kom­mu­nens mark, sä­ger Joakim Jer­ring.

De in­såg då att en del av deras tomt äg­des av kom­mu­nen och att kom­mu­nen skul­le ta till­ba­ka den för att vägen skul­le bred­das och en trot­to­ar an­läg­gas. Men ef­ter bre­vet blev det tyst från kom­mu­nens håll be­rät­tar Joakim.

– Vi har un­der en lång tid för­sökt få in­for­ma­tion om vad som ska hän­da men ing­en har kun­nat ge oss ett be­sked. När vi bett om ett de ska kom­ma ut till plat­sen har de sva­rat att ”vi job­bar in­te så”, sä­ger han.

I vec­kan kom till slut mer in­for­ma­tion – Kom­mu­nen ska an­läg­ga en 2,5 me­ter bred trot­to­ar. En del av den sten­mur som skil­jer deras och gran­nes tomt ska tas bort och deras häck har ta­gits ner.

– Det är sam­ma för al­la vil­laä­ga­re vid vägen. De ha­de lo­vat att åter­kom­ma med mer in­for­ma­tion om när de skul­le bör­ja. Men i stäl­let möt­tes vi av Ncc som tog ner gran­nens häck i mån­dags.

– Man und­rar nu om det är en prin­cip­frå­ga från kom­mu­nen att ta till­ba­ka deras mark el­ler om det är ett be­hov.

Joakim Jer­ring är po­si­tiv till en trot­to­ar men stäl­ler sig frå­gan­de till att den ska va­ra så bred.

– Jag tror in­te att det finns så bre­da trot­to­a­rer nå­gon­stans i Täby, vil­ket vi har för­med­lat till kom­mu­nen. Sva­ret vi har fått är att det har an­lagts en på Stock­holms­vä­gen. Jag kan in­te för­stå hur man kan jäm­för den vägen med en li­ten ga­ta i Täby Kyrk­by, sä­ger Joakim.

Hål­ler in­te med.

Han tilläg­ger att om kom­mu­nen ha­de fört en di­a­log med dem ha­de de själ­va kun­nat pla­ne­ra för om­bygg­na­tio­nen.

Men Ka­rin Arons­son, pro- jekt­le­da­re på Täby kom­mun, tyc­ker in­te att kom­mu­ni­ka­tio­nen skötts då­ligt. Hon sä­ger dä­re­mot att pro­ces­sen bli­vit li­te för­dröjd.

– Jag har pra­tat med de bo­en­de och gett dem num­mer till per­so­ner som de kan kon­tak­ta, sä­ger hon.

Var­för ska trot­to­a­ren bli så bred som 2,5 me­ter?

– Jag har ar­be­tat med ett skol­vägs­pro­jekt och då har man sett att den här vägen är ett tra­fik­pro­blem. För­äld­rar vå­gar in­te lå­ta sin barn gå på ga­tan ut­an kör dem med bil, det­ta vill vi få bort.

– Att den ska va­ra så bred är för att den ska gå att cyk­la på. Jag ha­de ve­lat gö­ra den än­nu bre­da­re men det fick vi in­te plats med.

Hur ser du på att de bo­en­de in­te kän­ner att de kun­nat ha en di­a­log med kom­mu­nen?

– De har ve­lat ha myc­ket in­for­ma­tion på plats och det har vi in­te kun­nat ge dem.

Var­för in­te?

– 23 av 25 hus­håll har va­rit nöj­da med den in­for­ma­tio­nen de har fått, de har flyt­tat in sin häc­kar och in­te haft in­vänd­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.