Skol­fo­to­gra­fe­ring­en – det vik­ti­gas­te på he­la året

Täby Nyheter - - Hej Täby - HEGE HELLSTRÖM Re­por­ter Pra­ta med mig! hege.hell­strom @di­rekt­press.se

M inns ni hur vik­ti­ga klass­fo­to­na var? Och skol­ka­ta­lo­ger­na? Man fix­a­de sig fram­för spe­geln och öva­de in pre­cis den rät­ta mi­nen. Se­dan var det stor ka­ta­strof ifall fo­to­gra­fen val­de just den klass­bild där ögo­nen var stäng­da. Den där bil­den skul­le ju le­va i många år, i många hem.

Jag minns ock­så hur välan­vän­da skol­ka­ta­lo­ger­na var. Vis­sa fick hjärtan ri­ta­de runt si­na hu­vu­den, de snyg­gas­te kil­lar­na så klart. Jag mås­te ty­värr er­kän­na att plå­go­an­dar­nas nu­nor kun­de stry­kas över med fet sprit­pen­na. Då­ti­dens Tin­der, Snapchat el­ler Fa­ce­book.

Nu­me­ra är det in­te sam­ma haus­se kring fo­to­gra­fe­ring­en. Det går ju att fo­ta sig själv och läg­ga ut en än­nu bätt­re bild – fle­ra gång­er om da­gen. Kanske li­ka bra det, för vå­ra ung­as skull – de slip­per skol­fo­to­het­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.