Nya väg­bu­lor på Mark­nads­vä­gen

Täby Nyheter - - Täby -

Nu har det kom­mit upp nya väg­bu­lor på Mark­nads­vä­gen. De lig­ger i an­slut­ning till Byäng­sko­lan och har satts dit för att få ner has­tig­he­ten på vägen. Men de nya till­skot­ten de­lar Tä­by­bor­na och många an­ser att väg­bu­lor­na är för höga och ska­dar bi­lar­na medans and­ra vill se en sänk­ning av far­ten.

”Jag kan tyc­ka att det gått in­fla­tion i väg­bu­lor i Täby kom­mun”, skri­ver en per­son på Fa­ce­book.

En­ligt kom­mu­nen är det en nöd­vän­dig­het att få ner far­ten vid sko­lan och då det är ett om­rå­de där fle­ra gång­a­re rör sig.

– När jag job­bar med fram­ko­lig­hets­å­ter­gär­der så sät­ter vi in väg­bu­lor. Vi kal­lar det för bus­skud­dar, för då kan bus­sar­na gräns­la dem men bi­lar­na får kö­ra över dem, sä­ger Mag­nus Nis­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.