Lo­kal­po­li­ti­ker ho­tas på webb­plats och af­fi­scher

Täby Nyheter - - Vi Är Täby - Lot­ten Eng­bom

För­ra hel­gen ut­sat­tes en po­li­ti­ker i Val­len­tu­na för ett per­son­ligt an­grepp. Via en webb­plats, ge­nom ban­de­rol­ler och af­fi­scher i kom­mu­nen häng­des hen ut.

På hem­si­dan på­står ano­ny­ma per­so­ner bland an­nat hur in­vand­ring­en ställt till med pro­blem i Val­len­tu­na. Allt på hem­si­dan är ano­nymt, ing­en or­ga­ni­sa­tion el­ler per­son sti­ger fram.

Kom­mu­nen ser väl­digt all­var­ligt på det in­träf­fa­de och kom­mer bland an­nat att ta ner al­la af­fi­scher.

– Det är obe­hag­ligt. Det blir per­son­ligt mot po­li­ti­kern. När det finns kraf­ter i sam­häl­let som age­rar för att tys­ta män­ni­skor finns det an­led­ning att ta det på störs­ta all­var, sä­ger Hen­rik Kelfve, kom­mu­ni­ka­tion- och mark­nads­chef.

Val­len­tu­na kom­mun har va­rit i kon­takt med polisen och kom­mu­nen ger ock­så sitt stöd till po­li­ti­kern.

Skri­ver själv om at­tac­ken

Ef­ter det in­träf­fa­de har många Val­len­tu­na­bor och po­li­tis­ka mot­stån­da­re har valt att vi­sa sitt stöd till den ut­sat­te po­li­ti­kern.

Lo­kal­po­li­ti­kern har valt att skri­va om hän­del­sen på sin Fa­ce­book:

” Jag kom­mer in­te slu­ta va­ra den jag är. Jag kom­mer in­te slu­ta ta de­bat­ten. Jag kom­mer in­te slu­ta att va­ra öp­pen och fö­ra di­a­log. Jag kom­mer in­te slu­ta va­ra med­mänsk­lig och stå upp för män­ni­skors vär­de, även din/ ert vär­de som män­ni­skor. Att smuts­kas­ta, för­vränga, lju­ga, ho­ta och smä­da nå­gon med and­ra åsik­ter än ens eg­na är in­te okej i vårt de­mo­kra­tis­ka samhälle an­ser jag och vårt rätts­sy­stem.”

Ge­nom par­ti­ets press­av­del­ning häl­sar po­li­ti­kern att hen mår bra och är väl­digt tack­sam för det stöd hen fått ta emot så­väl från and­ra po­li­ti­ker som från Val­len­tu­na­bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.