Nu ut­reds möj­lig­he­ten till nytt cy­kel­ga­rage vid DS

Täby Nyheter - - Vi Är Täby - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­[email protected]­rekt­press.se

Vid Dan­de­ryds Sjuk­hus står cyk­lar­na tätt par­ke­ra­de, ibland i en en­da rö­ra. Nu är tan­ken att byg­ga ett nytt cy­kel­ga­rage som bå­de är bätt­re struk­tu­re­rat och har fler plat­ser.

Den fli­ti­ga cy­klis­ten vet hur cy­kel­par­ke­ring­en vid Dan­de­ryds Sjuk­hus kan se ut. Sad­lar, hand­tag och däck i en en­da rö­ra. Men nu har tek­nis­ka kon­to­ret bör­jat ut­re­da för­ut­sätt­ning­ar för ett even­tu­ellt cy­kel­ga­rage för att för­bätt­ra möj­lig­he­ten för fler att par­ke­ra si­na cyklar.

– Den plats vi nu har tit­tat på skul­le fun­ge­ra som en fort­sätt­ning på den be­fint­li­ga cy­kel­par­ke­ring­en i tun­neln vid Dan­de­ryds sjuk­hus nor­ra tun­nel­ba­ne­upp­gång, sä­ger Jo­nas Ac­ke­bo, tra­fik­stra­teg på tek­nis­ka kon­to­ret.

Kan få fart näs­ta år

Tan­ken är att gö­ra en för­läng­ning av tun­neln och byg­ga ut ga­ra­get i kur­van. Idag finns det ett hund­ra­tal plat­ser, men Jo­nas Ac­ke­bo me­nar att des­sa är olyck­ligt pla­ce­ra­de.

– Vi vill få ett hel­hets­grepp, dels öka an­ta­let par­ke­rings­plat­ser och dels få till bätt­re pla­ce­ra­de plat­ser, sä­ger han.

Det nya cy­kel­ga­ra­get till- sam­mans med den be­fint­li­ga cy­kel­par­ke­ring­en skul­le ge 150-200 par­ke­rings­plat­ser. Men än så länge är inga be­slut tag­na. Om kom­mu­nen be­slu­tar att gå vi­da­re med ga­rage­för­sla­get vän­tas pro­jek­tet och plan­de­tal­jer få fart näs­ta år.

– I det här fal­let har vi själ­va sett att cy­kel­plat­ser­na som finns idag är ut­nytt­ja­de fullt ut, ibland stäl­ler sig folk ut­an­för, så vi ser att det finns en ef­ter­frå­gan. Se­dan har cy­klis­ter även hört av sig till oss och sagt att det be­hövs mer plat­ser.

FOTO: EL­LA SÖ­DER­BERG

CYKLIST. An­na Lo­he­man bor i Stocksund och par­ke­rar cy­keln vid Dan­de­ryds Sjuk­hus var­je dag. ”Jag tyc­ker den här par­ke­ring­en är li­te sun­kig. Of­ta är det fullt, jag tyc­ker ett nytt cy­kel­ga­rage lå­ter bra”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.