Upp­åt för bo­stads­rät­ter – nedåt för vil­lor

Täby Nyheter - - Hemma -

Bostads­rätts­pri­ser­na fort­sät­ter att sti­ga i Stock­holm. En­ligt nya siff­ror från Svensk Mäklar­sta­tistik har de gått upp med +2 pro­cent i lä­net den se­nas­te må­na­den. Även un­der den se­nas­te tre­må­na­ders­pe­ri­o­den, som jäm­förts med årets and­ra kvar­tal, har pri­ser­na sti­git med +2 pro­cent.

Pri­ser­na i in­ners­tan ökar mest. I cen­tra­la Stock­holm har pri­ser­na gått upp med +1 pro­cent i sep­tem­ber. Och på tre må­na­der med +3 pro­cent. Ös­ter­malm ökar mest med +4,1%. Pris­ut­veck­ling­en lig­ger nu på -6 pro­cent i bå­de Stock­holms län och de cen­tra­la de­lar­na.

På vil­la­mark­na­den bac­kar i stäl­let pri­ser­na med -1 pro­cent i sep­tem­ber och har nu en ne­ga­tiv pris­ut­veck­ling un­der det se­nas­te året på -10 pro­cent. Vil­la­pri­set i Stock­holm sjönk en pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.