Hund­ra­tals åta­la­de för ratt­sur­f­ning

Täby Nyheter - - Motor -

Un­der det förs­ta halv­å­ret med för­bu­det mot ratt­sur­f­ning har 720 per­so­ner lag­förts för brot­tet. Många har fått straf­fö­re­läg­gan­den men i över hälf­ten av fal­len har åkla­ga­re valt att väc­ka åtal.

– In­nan ett ny­till­kom­met brott har prö­vats i dom­stol kan vi in­te ut­fär­da straf­fö­re­läg­gan­de ef­tersom vi in­te vet till ex­em­pel vil­ken på­följd som ska ut­gå, sä­ger åkla­ga­re Fri­da Mo­lan­der till Ny­hets­by­rån Si­ren.

Ef­ter ett fler­tal do­mar har Åklagar­myn­dig­he­ten över­gått till att ut­fär­da straf­fö­re­läg­gan­den i de fles­ta fall. Som re­gel straf­fas man med 1 500 kro­nor för en över­trä­del­se.

Mo­lan­der kän­ner in­te till nå­got fall där oklar­he­ter upp­stått i tolk­ning­en av la­gen.

– De all­ra fles­ta er­kän­ner. Po­li­sers vitt­nes­mål väger gans­ka tungt i be­vis­ning­en, sä­ger hon. Straff­sum­man för ratt­sur­f­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.