Det nya bib­li­o­te­ket ska lyf­ta Tä­by Kyrk­by

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

I slu­tet av au­gusti skrev vi om pla­ner­na på att flyt­ta bib­li­o­te­ket i Tä­by Kyrk­by. Nu har kul­turoch fri­tids­nämn­den fat­tat be­slut om en flytt.

Kul­tur- och fri­tids­nämn­den har nu ta­git be­slut om att flyt­ta bib­li­o­te­ket i Tä­by kyrk­by från Skol­ha­gen­sko­lan till lo­ka­len där Kar­de­mum­ma låg ti­di­ga­re.

– Nu åter­står att stads­bygg­nads­nämn­den läm­nar be­sked om vi får gö­ra verk­sam­hets­för­änd­ring på den här lo­ka­len, sä­ger nämn­dens ord­fö­ran­de Robert Stopp (L).

Lo­ka­len där bib­li­o­te­ket lig­ger i dag kom­mer ef­ter flyt­ten till­fal­la sko­lan.

– Jag tror att de be­hö­ver fler lo­ka­ler så jag tror det här gyn­nar sko­lan ock­så, sä­ger Robert Stopp.

Robert Stopp för­tyd­li­gar att bib­li­o­te­ket är ett folk­bib­li­o­tek, in­te ett skol­bib­li­o­tek som var­je sko­la mås­te ha en­ligt skol­la­gen.

Cent­rum ska ut­veck­las

En flytt har va­rit på tal länge, och nu ser det allt­så ut att bli av.

– Det är jät­teskönt. Fram­för allt är det ett förs­ta led i att gö­ra Tä­by Kyrk­bys centr- um mer at­trak­tivt. Så hop­pas vi nu att kyrk­byns cent­rum ut­veck­las, sä­ger Stopp. Han fort­sät­ter: – Jag har en dröm att man ska kun­na öpp­na en mö­tes­plats för ung­do­mar i Tä­by Kyrk­by, i an­slut­ning till bib­li­o­te­ket. Det vo­re kul att gö­ra nå­gon form av mi­ni­kul­tur­hus i Kyrk­byn.

Gla­da mi­ner

På bib­li­o­te­ket i Tä­by Kyrk­by är det gla­da mi­ner över den flytt som ska ske.

– Det känns väl­digt bra, det är vi som dri­vit på det här. Vi vill kom­ma mer centralt så att vi kom­mer åt fler lån­ta­ga­re, och får frä­scha­re lo­ka­ler, sä­ger Camilla Fer­nan­dez, fi­li­al­fö­re­stån­da­re.

Fo­kus har va­rit på barn och fa­mil­jer, nå­got som kom­mer att be­stå även i den nya lo­ka­len.

– Vi för­sö­ker be­hål­la det som är pop­pis med det här stäl­let. Det blir li­te my­si­ga sitt­plat­ser, da­to­rer så att man kan kom­ma och skri­va ut, sä­ger Camilla Fer­nan­dez.

Det blir mind­re yta i den nya lo­ka­len?

– Ja, men i dag är det ut­rym­me här som in­te an­vänds så ef­fek­tivt. Det blir en ut­ma­ning, men Näs­by­park är ock­så li­tet. Vi ser li­te till dem och det sto­ra bib­li­o­te­ket för in­spi­ra­tion.

Nå­got som kom­mer att för­änd­ras i sam­band med flyt­ten är öp­pet­ti­der­na.

– Vi öpp­nar tolv nu, men sen kom­mer vi öpp­na tio och även ha öp­pet li­te se­na­re. Och på lör­da­gar kom­mer vi ha öp­pet he­la ti­den, istäl­let för ba­ra ok­to­ber till mars. Så det kom­mer bli bätt­re ser­vice, sä­ger Camilla Fer­nan­dez.

Om de god­kän­ner det, när är en flytt re­a­lis­tisk?

– Jag tror in­te det blir för­rän ef­ter ny­år. Det blir mas­sa för­änd­ring­ar i lo­ka­len, sä­ger Robert Stopp.

Det är jät­teskönt. Fram­för allt är det ett förs­ta led i att gö­ra Tä­by Kyrk­bys cent­rum mer at­trak­tivt.

ÄNT­LI­GEN. Bib­li­o­te­ka­ri­en Ca­ro­li­ne Elg­ström och fi­li­al­fö­re­stån­da­re Camilla Fer­nan­dez be­rät­tar att fo­kus för nya bib­li­o­te­ket kom­mer va­ra på barn. HIT GÅR FLYT­TEN. I ba­ge­ri­et Kar­de­mum­mas gam­la lo­ka­ler ska bib­li­o­te­ket i Kyrk­byn ham­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.