EN VIK­TIG PLATS

Ung­doms­gar­den Es­pla­na­den sum­me­rar ett lyc­kat pre­mia­rar

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svensson 073-982 79 52 ma­ria .svensson@di­rekt­press.se

Den åt­ton­de no­vem­ber fi­rar Tä­bys ung­doms­gård ett år. Hit kom­mer ung­do­mar för att va­ra kre­a­ti­va, plug­ga el­ler um­gås med vän­ner. Och året som gått har va­rit över för­vän­tan.

– Upp­dra­get var att ska­pa en jäm­ställd mö­tes­plats för ung­do­mar och det tyc­ker jag verk­li­gen att vi har lyc­kats med, sä­ger fri­tids­le­da­ren Jörgen Oscars­son.

In­nan de öpp­na­de be­sök­te kom­mu­nen gym­na­sie­sko­lor och frå­ga­de vad som sak­na­des i Tä­by. Re­sul­ta­tet blev Es­pla­na­den, en mö­tes­plats för de som vill plug­ga el­ler ska­pa en fri­zon för ung­do­mar me­nar Jörgen Oscars­son.

– I Tä­by har man sat­sat myc­ket på id­rotts­verk­sam­het och pre­sta­tio­ner. Det sak­na­des ett stäl­le dit de som är in­tres­se­ra­de av kre­a­tivt ska­pan­de kan hit­ta sin plats, sä­ger han.

De som ar­be­tar på Es­pla­na­den har al­la oli­ka fo­kus­om­rå­den, så som mu­sik, dans och fo­to­gra­fi, sam­ti­digt som de al­la är så kal­la­de coacher för de ung­do­mar som kom­mer till lo­ka­ler­na.

– Vi ska stå i bak­grun­den och be­hö­ver de hjälp så gui­dar vi dem. Sen hän­der det att de vill pra­ta om mer per­son­li­ga sa­ker och då finns vi här, men de ska ta an­svar själ­va.

Ung­doms­går­dar får ibland pro­blem, el­ler upp­levs ex­klu­de­ran­de- hur gör ni för att få en lugnt och triv­samt stäl­le?

– Vi är väl­digt tyd­li­ga med att det ska va­ra en plats dit al­la är väl­kom­na och vi job­bar myc­ket med vår vär­de­grund. Vi har även bli­vit hb­tq-cer­ti­fi­e­ra­de, vil­ket vi är väl­digt stol­ta över. Är det nå­gon el­ler nå­got som av­vi­ker från vår vär­de­grund så age­rar vi di­rekt, sä­ger Jörgen.

I den sto­ra lo­ka­len finns fle­ra oli­ka rum där man kan ut­tryc­ka sin kre­a­ti­vi­tet, allt från en stor scen­lo­kal där det an­ord­nats spel­ning­ar och upp­trä­dan­den till atel­jé, bib­li­o­tek, gal­le­ri och stu­dio men be­kostat mix­er­bord.

Lug­na­re lo­kal

Vid ett av bor­den sit­ter Za­no­bia Ha­zer och Ali­ca Norrt­hon och plug­gar. De går bå­da två Tä­by En­skil­da och har gans­ka ny­li­gen hit­tat till ung­doms­går­den. De tror lo­ka­len i sig gör att det känns lug­na­re än en ”van­lig” fri­tids­gård.

– Det är su­per­my­sigt här och så lugnt om man vill plug­ga. Jag bor i Val­len­tu­na men ef­tersom det är nä­ra sko­lan så kan vi klass­kom­pi­sar sit­ta här ef­ter sko­lan, sä­ger Za­no­bia och fort­sät­ter:

– I cent­rum i Tä­by finns ing­en stans att sit­ta och i Val­len­tu­na bru­kar folk hänga i en tun­nel, så jag är så glad att det finns ett stäl­le för oss.

Ali­cia me­nar även att det är bra att pri­ser­na är så bil­li­ga.

– Men har in­te råd att sit­ta på kafé, då kos­tar det hur myc­ket som helst. Här kän­ner man att man kan sit­ta kvar även om man in­te hand­lar nå­got, sä­ger hon.

Vill ni även an­vän­da er av de and­ra lo­ka­ler­na som finns här?

– I bör­jan vil­le jag in­te det, men nu när man har sut­tit här ett tag blir man in­spi­re­rad till att gö­ra det. Tan­ken är att jag vill spe­la in en egen ski­va, jag ska ba­ra skri­va klart de lå­tar som jag gör just nu, sä­ger Za­no­bia.

Hop­pas på fler

Vid en­trén möts al­la som kom­mer in, el­ler ut, ge­nom dör­ren av ett ”hej”. Nu hop­pas de an­ställ­da att allt fler ung­do­mar ser po­ten­ti­a­len i Es­pla­na­den.

– Man kan gö­ra allt här, vill man ha en spel­ning så kan även gö­ra en mu­sik­vi­deo och skri­va ut en plansch, det är ung­do­mar­na som sät­ter grän­ser­na, in­te vi. Jag hop­pas att allt fler vå­gar an­vän­da sig av de ytor som finns för att ska­pa det de vill, sä­ger Jörgen.

I cent­rum i Tä­by finns ing­en stans att sit­ta och i Val­len­tu­na bru­kar folk hänga i en tun­nel, så jag är så glad att det finns ett stäl­le för oss.

ia Za­nob ochA­li­ca Ha­zer att me­nar on Norrth över aden­bli­vit Es­plan fanns in­nan tan, för­vän för­dem stäl­le ing­et de. me­nar

FO­TO: MA­RIA SVENSSON

NÖJ­DA COACHER. Fri­tids­le­da­ren Jörgen Oscars­son och Camilla Björ­klund är nöj­da över ar­be­tet som gjorts på Es­pla­na­den. Un­der året har allt fler an­vänt sig av de kre­a­ti­va ytor som ska­pats, som atel­jén och stu­di­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.