Po­li­sen sat­sar ex­tra mot in­brott un­der höst­lo­vet

Täby Nyheter - - Täby -

En­ligt Jan Ber­lin, po­lis i lo­kal­po­lis­om­rå­de Tä­by, är in­brot­ten fort­fa­ran­de på re­la­tivt låg ni­vå. Men när mörk­ret kom­mer bru­kar även in­brot­ten öka.

– Vi sat­sar på in­brot­ten nu när det bör­jar mörk­na. Vi job­bar myc­ket med grann­sam­ver­kan och att folk ska ha ögo­nen öpp­na så att de ring­er oss så att vi kan åka dit, sä­ger han.

– Även vå­ra patrul­ler åker ut i om­rå­de­na.

Vec­ka 44 är det höst­lov i sko­lor­na, då kom­mer po­li­sen kö­ra en in­sats i Tä­by, Val­len­tu­na och Dan­de­ryd till­sam­mans med grann­sam­ver­kan.

– Hi­sto­riskt sett kan vi se att in­brot­ten går upp när folk åker bort, sä­ger Jan Ber­lin.

– Då kom­mer vi kö­ra en in­sats, för att för­sö­ka fö­re­byg­ga. Och om det in­träf­far att vi har fler po­li­ser ute och stör­re chans att fri­hets­be­rö­va. Vi för­sö­ker öka be­man­ning, bå­de uni­for­me­rat och ci­vilt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.