Klart: Här får Tä­by sin tred­je hund­rast­gård

Täby Nyheter - - Täby - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­[email protected]­rekt­press.se

Tä­by har se­dan in­nan två hund­lek­plat­ser. Nu ska en tred­je byg­gas, och den ut­val­da plat­sen är i Tä­by Kyrk­by.

Tä­by kom­mun fick sin förs­ta hund­lek­plats 2016, i Ens­ta. Då ha­de en så­dan rast­plats va­rit väl­digt ef­ter­läng­tad av hundä­ga­re i Tä­by.

Un­der vå­ren blev den and­ra rast­plat­sen, som lig­ger i Central­par­ken i Näs­by­park, fär­dig.

Har ta­git öns­ke­mål

Kom­mu­nen har ta­git hjälp av in­vå­nar­na, som fått öns­ka plats för fram­ti­da hund­rast­går­dar.

Nu är det även klart att det kom­mer bli en tred­je plats och det i Tä­by Kyrk­by, en plats som ock­så öns­kats av Tä­by­bor­na.

Gla­da hundä­ga­re

Be­ske­det togs emot med gläd­je:

”Änt­li­gen”, ”Här­ligt”, ”Un­der­bart”, var någ­ra av de kom­men­ta­rer som ar­ti­keln fick på Tä­by Ny­he­ters Fa­ce­book­si­da.

Hund­lek­plat­sen kom­mer att byg­gas bakom Skol­ha­gen­sko­lan, sö­der om Rya­vä­gen, allt­så i när­he­ten av den gam­la fest­plat­sen. Går­den kom­mer bli cir­ka 3 000 kvadrat­me­ter stor och be­räk­nas va­ra fär­dig i no­vem­ber i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.