Fle­ra bi­lar ut­sat­ta för ska­de­gö­rel­se i Tä­by

Täby Nyheter - - Täby - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

I tis­dags­kväll brann ett fler­tal bi­lar på par­ke­ring­en vid Ga­lopp­fäl­tet. Ti­di­ga­re i vec­kan har po­li­sen dess­utom fått in fle­ra an­mäl­ning­ar om van­da­li­se­ring­ar mot bi­lar i Grib­bylund.

Strax fö­re tio på tis­dags­kväl­len bör­ja­de en bil brin­na vid Ga­lopp­fäl­tets par­ke­rings­plats. Ett vitt­ne gick för­bi och ring­de po­li­sen.

– Det var en bil som sat­tes i brand i när­he­ten av Mark­nads­vä­gen, men fle­ra bi­lar i när­he­ten blev ska­da­de, sä­ger Per Fahl­ström, press­kon­takt på po­li­sens led­nings­cen­tral.

När brand­kår och po­lis kom till plat­sen ha­de bran­den spri­dit sig till yt­ter­li­ga­re tre bi­lar.

– Kloc­kan 22.25 kun­de bran­den släc­kas. Då ha­de tre bi­lar brun­nit och en bil blev ska­dad av vär­me och rök, sä­ger Ulf Tho­lén, led­nings­o­pe­ra­tör på Stor­stock­holms brand­för­svar.

Po­li­sen har i nu­lä­get inga miss­tänk­ta för brot­tet.

– Brotts­ru­bri­ce­ring­en blir ska­de­gö­rel­se ge­nom brand. Bi­lä­gar­na är un­der­rät­ta­de, sä­ger Jan Ber­lin, kom­mun­po­lis i Tä­by.

En­ligt ho­nom var det län­ge­se­dan nå­got sånt här hän­de i Tä­by.

Där­e­mot har fle­ra bi­lar i Grib­bylund bli­vit van­da­li- se­ra­de. En­ligt upp­gif­ter ska brot­ten ha skett på bland an­nat Slätt­vä­gen, Grib­bylunds al­lé och Tre­fal­dig­hets­vä­gen.

Re­pa­de bi­lar

Jan Ber­lin me­nar att det kom­mit in fle­ra an­mäl­ning­ar det se­nas­te da­gar­na.

– Vi har fått in an­märk­ning­ar på ska­de­gö­rel­se på bi­lar i det om­rå­det. Det var ett par styc­ken igår (i mån­dags, reds. anm) där de var re­pa­de med nyc­kel och skruv­mej­sel, sä­ger han.

En per­son som Tä­by Nyheter pra­tat med be­rät­tar att hen fick sin bil för­störd i sön­dags.

– Det var en stor re­pa över he­la mo­tor­hu­ven. Man blir ir­ri­te­rad, det är ju ett tryggt och lugn om­rå­de an­nars så det är trå­kigt att det hän­der, sä­ger hen.

Jan Ber­lin me­nar dock att det är of­ta är svå­rut­red­da brott för po­li­sen.

– Har vi inga vitt­nesupp­gif­ter så är det svårt, man mås­te näs­tan ta dem på bar gär­ning, sä­ger han.

”Var sunt ny­fi­ken”

Han upp­ma­nar all­män­he­ten att håll koll i sitt om­rå­de och att kon­tak­ta po­li­sen om man ser nå­got som stic­ker ut.

– Grann­sam­ver­kan är in­te ba­ra in­brott i bo­stad, man ska va­ra sunt ny­fi­ken på vad som hän­der i sitt om­rå­de. Man kan läm­na tips på po­li­sen.se men är det en på­gåen­de ska­de­gö­rel­sen så ska ska man all­tid ring 112, sä­ger han.

BILBRAND. Un­der nat­ten brann fle­ra bi­lar vid Ga­lopp­fäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.