DE­RAS FÖRETAGSIDÉ: FÅ UNGA ATT TRÄ­NA

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son

Tä­by­e­le­ver­na vill få fler unga att rö­ra på sig. Det ska de gö­ra ge­nom pro­va på-trä­ning­ar.

Nu star­tar pe­ri­o­den då tre­or­na i Tä­bys gym­na­si­um ska star­ta UF-fö­re­tag. Klass­kam­ra­ter­na Mar­cus, Wil­li­am, Mat­hil­da och Max som går på Åva Gym­na­si­um ska star­ta ett fö­re­tag där de istäl­let för att säl­ja en pro­dukt er­bju­der en tjänst - trä­ning för barn.

– Vi kom­mer att ha in­tro- duk­tions­kurs, där man får tes­ta på oli­ka spor­ter. Istäl­let för att stå i kö till en klubb kan man kom­ma och pro­va hos oss, sä­ger Mar­cus Hjal­mars­son.

”Mind­re stres­sad”

De kom på idén ef­ter att de sett att allt fler sko­lor idag väl­jer bort id­rott på sche­mat och att fler barn sit­ter vid da­torn istäl­let för att rö­ra på sig.

– Om man rör på sig så blir man mind­re stres­sad och vi vill att man från en ti­dig ål­der ska få in tän­ket att man vill trä­na, sä­ger Mar­cus Hjal­mars­son.

– Vi kom­mer al­la från oli­ka spor­ter och det är kul att gö­ra nå­got som man själv brin­ner för. Vi tän­ker att det ska va­ra pro­va på-trä­ning­ar och att vi sam­ti­digt ska pra­ta om var­för trä­ning är bra, sä­ger Wil­lam Alm­löf.

– Men sen är det vik­ti­gas­te att bar­nen tyc­ker att det är kul och att de vill fort­sät­ta, sä­ger Mat­hil­da Pouset­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.