Tä­by­bor­na ef­ter bil­brän­der­na: ”Blir för­ban­nad”

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son ma­ria.svens­[email protected]­rekt­press.se

Att det blir långa kö­er och tra­fik­stock­ning­ar på Tä­bys vägar är ing­en ny­het. Men nu på­går ett ar­be­ta med att öka fram­kom­lig­he­ten på Mark­nads­vä­gen och kring Berg­torps­ron­del­len.

För att öka fram­kom­lig­he­ten i Täby har kom­mu­nen nu be­stämt sig för att byg­ga om vägar i cen­tra­la Täby.

Ron­del­len på Berg­torps­vä­gen, som bland an­nat le­der in på Sto­ra Mark­nads­vä­gen mot Täby cent­rum, har ska­pat ru­bri­ker ti­di­ga­re. Många upp­le­ver tra­fik­be­last­ning­en som väl­digt hög just där.

Men nu har kom­mu­nen byggt en ext­ra fil in i Berg­torps­ron­del­len, om man kom­mer från Norra Vigg­by­holm.

– Det är fram­för allt på väg in i ron­del­len som man har haft pro­blem, och allt det­ta är en följd av att man stängt över­far­ten, man vill av­veck­la kö­er­na i ron­del­len, sä­ger Mag­nus Nis­sar, pro­jekt­chef på Täby kom­mun.

Ar­be­te på­går

Längs Sto­ra Mark­nads­vä­gen, ef­ter in- och ut­far­ten från Ke­mist­vä­gen, på­går just nu väg­ar­be­ten. Där kom­mer det snart att fin­nas en ext­ra fil att kö­ra i.

– Man bred­dar vägen där och man gör en ny buss­fic­ka, sä­ger Mag­nus Nis­sar.

Han sä­ger att de nu även ut­re­der och för­be­re­der för att byg­ga en gång- och cy­kel­tun­nel un­der Bergstorps­vä­gen.

– Vi har ett po­li­tiskt upp­drag att byg­ga en gång- och cy­kel­tun­nel som ska er­sät­ta tra­fik­sig­na­len där, sä­ger Mag­nus Nis­sar.

Täby Ny­he­ter har ti­di­ga­re skri­vit om att de bo­en­de i Norra Vigg­by­holm va­rit ir­ri­te­ra­de över av­stäng­ning­en av över­far­ten vid Vigg­by­holms sta­tion. De me­nar att de får sto­ra pro­blem med en­dast en ut­fart, via Berg­torps­ron­del­len, från om­rå­det. In­nan va­let lo­va­de Mo­de­ra­ter­na och kom­mu­nen att öpp­na över­far­ten över tåg­spå­ren igen.

En­ligt Mag­nus Nis­sar har kom­mu­nen skic­kat ett brev till SL där de krävt att över­far­ten ska öpp­na igen. Men ett svar har de än­nu in­te fått.

– Vi för­vän­tar oss ett svar in­nan näs­ta sty­rel­se­mö­te i november, sä­ger han.

Mer ge­nom­farts­tra­fik

Men en­ligt Mag­nus Nis­sar be­hö­ver en öpp­ning av över­far­ten in­te be­ty­da att tra­fi­ken i ron­del­len kom­mer att mins­ka.

– Om man öpp­nar igen så får man mind­re tra­fik som går ut från bo­stads­om­rå­det. Men det finns en risk för ge­nom­farts­tra­fik till och från E-18 via Värta­vä­gen. Han fort­sät­ter: – Om man in­te kan re­gle­ra den tra­fi­ken med ge­nom­farts­för­bud och att bi­lis­ter ock­så re­spek­te­rar det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.