Så ska lång­va­ri­ga tra­fik­prop­pen lö­sas upp

Täby Nyheter - - Sidan 1 - ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

En cy­klist och bi­list kroc­ka­de näs­tan i en ron­dell – och i al­la fall den ena par­ten var ra­san­de. Men histo­ri­en slu­ta­de på ett ovän­tat sätt.

Hen­rik Ols­son pend­lar till och från job­bet med sin cy­kel tre da­gar i vec­kan och tem­pot bru­kar va­ra högt. När Hen­rik åk­te i ron­del­len vid En­hags­vä­gen i Täby i för­ra vec­kan var det en bil som in­te såg ho­nom och kör­de rakt fram och Hen­rik fick tvär­ni­ta.

– Det var in­te så att jag kän­de att vi skul­le kroc­ka men jag blev ju arg för att han in­te vän­ta­de ut­an kör­de rakt ut, sä­ger han.

Hen­rik, som fil­mat hän­del­sen, la ut vi­de­on i Fa­ce­book­grup­pen där re­spon­sen blev stor. Fle­ra per­so­ner i grup­pen skrev att han bor­de po­li­san­mä­la.

Fick ovän­tat svar

Men istäl­let kol­la­de han upp re­gi­stre­rings­num­ret och skic­ka­de ett brev.

– Jag skrev att jag ha­de över­vägt att po­li­san­mä­la och att han gär­na fick sva­ra på var­för han gjor­de så, sä­ger han.

Någ­ra da­gar se­na­re möt­tes Hen­rik av en stor blom­bu­kett från bi­lis­ten. Bil­fö­ra­ren, som vill va­ra ano­nym, be­rät­tar för Täby Ny­he­ter att han in­te såg Hen­rik kom­ma då bi­len skym­de sik­ten.

– Ja, jag såg ho­nom helt en­kelt in­te. Men jag är väl­digt glad över att ing­et hän­de, sä­ger han.

Var­för val­de du att skic­ka en blom­bu­kett?

– Det kän­des helt en­kelt rätt att gö­ra det, sä­ger han.

Hen­rik blev glad för blom­mor­na och har god­ta­git ur­säk­ten. Men han po­äng­te­rar att tra­fik­si­tu­a­tio­nen in­te är op­ti­mal.

– Rent ge­ne­rellt be­ror det på att det är trångt i tra­fi­ken och det har bli­vit mer cy­klis­ter. Det är nå­got man mås­te ar­be­ta med från kom­mu­nen, sä­ger han. Ma­ria Svens­son

FÖRLÅT. Hen­rik är glad över att det slu­ta­de med blom­mor och in­te med en po­li­san­mä­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.