Gå ut i sko­gen och skräm varand­ra!

Täby Nyheter - - Hej Täby -

D et bör­jar när­ma sig den där ti­den på året då jag tän­ker till­ba­ka på vå­ra spökrun­dor i stal­let. Jag ingick i ung­doms­sek­tio­nen, och var­je år styr­de vi upp årets vik­ti­gas­te event – spök- kväl­len.

Ett gäng barn dum­pa­des på stall­bac­ken och fös­tes upp på hölof­tet där nå­gon be­rät­ta­de spök­histo­ri­er.

Ef­ter det­ta var det dags för det rik­ti­ga kraft­pro­vet när de skic­ka­des ut två och två på en run­da i sko­gen. Någ­ra mar­schal­ler lys­te upp den beck­svar­ta sko­gen mitt ute i ing­en­stans och på oli­ka plat­ser stod vi ut­pla­ce­ra­de för att skräm­mas. Det var läs­ki­ga smink­ning­ar, halmdoc­kar som häng­de i träd, ”lik” som låg över sti­gen och skum­ma ljud.

Så här i ef­ter­hand in­ser jag att det var väl­digt mo­di­ga barn, för det var in­te många som åk­te hem istäl­let för att över­nat­ta. Dess­utom in­ser jag att det här bor­de fort­sät­ta va­ra ett event att ar­ran­ge­ra var­je år. Så om du har trå­kigt på Hal­lo­ween – ord­na en spökrun­da i sko­gen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.