Ratt­full di­plo­mat fick fort­sät­ta fär­den

Täby Nyheter - - Hej Täby -

En di­plo­mat stan­na­des i som­ras av po­li­sen i en tra­fik­kon­troll i Täby. Man­nen ska då ha blåst po­si­tivt i ett al­ko­hol­test.

Vid till­fäl­let fanns tre in­struk­tö­rer samt fle­ra aspi­ran­ter på plats och en­ligt ut­red­ning­en ska samt­li­ga po­lis­in­struk­tö­rer va­rit in­blan­da­de i ak­tu­ellt ären­de. Man­nen ha­de full di­plo­ma­tiskt im­mu­ni­tet och på frågan om han ha­de druc­kit sva­ra­de man­nen ”ja”. Trots det­ta be­stäm­de in­struk­tö­rer­na att han fick fort­sät­ta sin färd hem, vil­ket han gjor­de.

Men åkla­ga­ren läg­ger nu ner miss­tan­kar om grovt tjäns­te­fel från po­li­sens si­da då det in­te läng­re finns ”an­led­ning att an­ta att brott som hör un­der all­mänt åtal har för­ö­vats”.

En­ligt ut­red­ning­en ska fle­ra av de po­li­sa­spi­ran­ter som var på plats ha ifrågasatt be­slu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.