Så tän­ker Tä­by­bor ef­ter bil­brän­der­na

Täby Nyheter - - Hej Täby - Lotten Engbom lotten.engbom@di­rekt­press.se

Bil­brän­der två nät­ter i rad, det är nå­got som stic­ker ut en­ligt po­li­sen i Täby. Kom­mu­nen har va­rit för­sko­nad från just bil­brän­der – och nu oro­as en del Tä­by­bor av ut­veck­ling­en.

I för­ra vec­kan sat­tes en bil i brand på Ga­lopp­fäl­tets par­ke­ring. Bran­den spreds till två and­ra bi­lar och en fjär­de blev ska­dad. Nat­ten ef­ter var det dags igen – en bil brann i Grib­bylund.

– Jag är väl­digt ovan med bil­brän­der, men jag såg en bil som brun­nit för nå­got år se­dan här i Grib­bylund, sä­ger Rolf Tör­nqvist som bor i just Grib­bylund och fort­sät­ter:

– Det är li­te tungt att sä­ga ” det har kom­mit hit” ef­ter två hän­del­ser. Men det är klart att det är ett ut­satt om­rå­de om det brin­ner bi­lar, även om jag in­te tyc­ker att Täby är ett otäckt om­rå­de.

Pe­ter, som pre­cis par­ke­rat sin bil i Grib­bylund, kän­ner ils­ka.

– Jag blir ba­ra för­ban­nad. Det är ett jäv­la sätt. Jag för­står fak­tiskt in­te var­för man hål­ler på.

Är in­te för­vå­nad

Täby har va­rit re­la­tivt för­sko­nat från just bil­brän­der och det är ingen­ting som Pe­ter är van vid.

– Jag job­bar myc­ket i Märs­ta, och där hän­der det of­ta. Men jag är in­te för­vå­nad, det är en trend och de in­spi­re­ras av varand­ra, sä­ger han.

Han­na Col­lin åk­te för­bi Ga­lopp­fäl­tet när hon såg att det brann på par­ke­ring­en.

– Det är obe­hag­ligt, såklart. Men jag hop­pa­des väl ba­ra att det in­te var an­lagt men nu när det kom­mit än­nu en brand tän­ker man till, det blir än­nu mer obe- hag­ligt. ”Ska det fort­sät­ta?” tän­ker man.

– Det är väl någon­ting man tänkt in­te ska kun­na hän­da här i Täby.

In­te förs­ta gång­en

Nå­gon som drab­bats väl­digt hårt av bil­brän­der­na är Ab­dulg­ha­ni Ha­san som par­ke­rat sin bil vid Ga­lopp­fäl­tet. Sent på kväl­len ring­de hans vän och be­rät­ta­de att det brun­nit på par­ke­ring­en.

– Jag åk­te dit så fort jag kun­de. När jag kom dit in­såg jag att det var min bil som brun­nit upp helt och hål­let, sä­ger han.

Han fick pra­ta med po­li­sen och även med sitt för­säk­rings­bo­lag, men vad som hän­der nu vet han in­te.

– Men det här är in­te förs­ta gång­en jag sett att bi­lar bli van­da­li­se­ra­de. Ti­di­ga­re har nå­gon ta­git mi­na lam­por på bi­len, och jag har hört att folk bli­vit av med si­na däck på par­ke­ring­en där ock­så. Det känns jät­tetrå­kigt, sä­ger han.

Att två bil­brän­der sker så nä­ra in­på varand­ra är en­ligt Tä­bys kom­mun­po­lis Jan Ber­lin ovan­ligt.

– Vi har in­te haft någon­ting i år i Täby så det är jät­te­o­van­ligt. Men det kan va­ra allt från bus­streck till för­säk­rings­be­drä­ge­ri­er, sä­ger han.

Oro­ar det dig?

– Oro­lig är jag väl in­te di­rekt men det är klart att vi hål­ler ögo­nen på det här, vi vill in­te att det ska hän­da mer, sä­ger Jan Ber­lin.

FO­TO: LOTTEN ENGBOM

För­ra vec­kan. IN­TE ORO­LIG. Rolf Tör­nqvist stäl­ler all­tid sin bil i ga­ra­get och är in­te sär­skilt oro­ad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.