FÖR­VIR­RING.

Täby Nyheter - - Hej Täby -

För­loss­ning­en är över och du står med en be­bis i fam­nen och, kanske, ett gans­ka tra­sigt un­der­liv el­ler en kropp som ska lä­ka ef­ter ett kej­sar­snitt. De lands­tings­bin­dor du fick med dig från BB har ta­git slut men fort­fa­ran­de kan du in­te hål­la tätt, cyk­la el­ler springa.

– Det var så­dant som kvin­nor ti­di­ga­re in­te pra­ta­de om, om att kis­sa på sig el­ler ha mins­kad sex­lust. De led i tyst­het och trod­de att det var så här det skul­le be­hö­va va­ra. Nu har det skett sto­ra för­änd­ring­ar. Kvin­nor ta­lar mer fritt om det, sä­ger Ma­ria Hed­ström, chefs­barn­mors­ka på Sö­der­täl­je sjuk­hus.

Det gör att många fler sö­ker vård och hon tror att vi än­nu ba­ra är i bör­jan – an­ta­let kvin­nor som sö­ker vård lär öka kraf­tigt, me­nar hon.

– Det är nytt att vi pra­tar så öp­pet om det. Det kom­mer fort­sät­ta öka ett bra tag till och då be­hö­ver till­gäng­lig­he­ten på vård bli än­nu bätt­re, sä­ger hon.

”Vem ska man kon­tak­ta?”

Li­na, Mi­kae­la, Na­dia och Sand­ra har al­la fött barn i Stock­holm det se­nas­te året. Även om de­ras för­loss­ning­ar såg helt oli­ka ut är de ge­ne­rellt nöj­da med för­loss­nings­vår­den på BB.

Men när det var dags att läm­na BB-bubb­lan blev det plöts­ligt väl­digt en­samt.

– Un­der gra­vi­di­te­ten är det mas­sa kon­trol­ler men ef­teråt är det ett be­sök hos barn­mors­kan och ing­et mer. Det är väl­digt för­vir­ran­de vem man ska kon­tak­ta om man har frå­gor, sä­ger Mi­kae­la.

Frå­gor­na som de ha­de be­hövt svar på är många och hand­lar om allt från kom­pli­ka­tio­ner ef­ter epi­du­ral och fo­gloss­ning som in­te går över till öm­ma un­der­liv och läk­ning av ärr ef­ter kej­sar­snitt. De upp­le­ver ock­så att stö­det kring att få till am­ning­en el­ler hur knipöv­ning­ar går till ser väl­digt oli­ka ut.

– Det är svårt att ve­ta vad som in­te är nor­malt och vad man för­vän­tas ut­här­da – ba­ra för att man är kvin­na och har fött barn, sä­ger Na­dia.

Fler åter­be­sök för mam­man

En vec­ka ef­ter en för­loss­ning har BB vår­d­an­svar för den ny­för­lös­ta kvin­nan. Men se­dan är det mvc och, ef­ter åt­ta vec­kor, den van­li­ga öp­pen­vår­den man ska vän­da sig till.

Men det räc­ker in­te, me­nar Li­na, Mi­kae­la, Sand­ra och Na­dia.

– Det bor­de va­ra ett an­tal be­sök för mam­man ef­ter för­loss­ning­en ock­så, sä­ger Sand­ra.

– Ja, man åker ju till­ba­ka till sjuk­hu­set för att kol­la be­bi­sen. Var­för kan de in­te

FÖR­VIR­RAN­DE. Mi­kae­la Thor­neus, Li­na Dill och Sand­ra Eklan­der tyc­ker att det är svårt att ve­ta vart man ska vän­da sig för hjälp och stöd ef­ter för­loss­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.