Stor sjö­tomt till sa­lu – öpp­nar för ny be­byg­gel­se

Täby Nyheter - - Hej Täby - Lotten Engbom

En tomt på cir­ka 9 000 kvadrat­me­ter med egen bryg­ga i Rö­sjön finns till sa­lu nu. En­ligt mäk­la­ren har ex­plo­a­tö­rer vi­sat in­tres­se för att gö­ra nå­got av mar­ken.

Fas­tig­he­ter med strand­tomt vid Rö­sjön är få. Men nu är en av dem till sa­lu. Tom­ten, som nås via den grus­väg som går från par­ke­rings­plat­sen vid ba­det på Tä­by­si­dan, är på 9 106 kvadrat­me­ter med egen bryg­ga i sjön.

En­ligt Patrik Ard­hall, an­sva­rig mäk­la­re på No­tar Sol­len­tu­na, hör det in­te till van­lig­he­ter­na att en sjö­tomt säljs.

– Det är väl­digt unikt. Men vi har li­te svårt att få be­sked vad man får gö­ra med tom­ten, sä­ger han.

Mar­ken lig­ger i Sol­len­tu­na kom­mun, men den nås allt­så via Täby och det är även Täby kom­mun som är post­a­dres­sen.

Ut­an­för plan­lagt om­rå­de

På tom­ten står i dag ett fri­tids­hus, men en­ligt mäk­la­ren kan det i fram­ti­den bli fle­ra bo­stä­der på mar­ken. Fas­tig­he­ten lig­ger dock ut­an­för de­talj­pla­nen och det är där­för det är svårt att ve­ta vad som får byg­gas.

– I och med att det är en så stor tomt har fle­ra va­rit in­tres­se­ra­de att de­la upp den och byg­ga fle­ra hus. Men i det här fal­let lig­ger den ut­an­för plan­lagt om­rå­de, sä­ger Patrik Ard­hall.

– Det är upp till kom­mu­nen vad man får gö­ra av mar­ken, vad man får bygg­lov till.

Är det pri­vat­per­so­ner el­ler bygg­bo­lag som är in­tres­se­ra­de?

– Det har va­rit bå­de och men fle­ra är ut­veck­la­re, som vill gö­ra nå­got och se­dan säl­ja vi­da­re till nå­gon som vill bo där, sä­ger Patrik Ard­hall.

Ut g å n g s p r i s e t är 12 700 000 kro­nor. I skri­van­de stund finns inga bud.

FO­TO: LOTTEN ENGBOM

KAN BEBYGGAS. In­till grus­vä­gen vid Rö­sjön lig­ger fas­tig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.