An­ta­let ladd­ba­ra bi­lar fort­sät­ter att öka

Täby Nyheter - - Norrort -

Ef­fek­ter­na av det nya for­dons­skat­te­sy­ste­met Bonus-ma­lus fort­sät­ter att präg­la bil­mark­na­den och ska­par en stor ryc­kig­het. Ef­ter re­kord­siff­ror­na i ju­ni in­för star­ten av Bonus-ma­lus sjönk som vän­tat re­gi­stre­ring­ar­na kraf­tigt i ju­li, au­gusti och nu även i sep­tem­ber. I sep­tem­ber mins­ka­de per­son­bils­re­gi­stre­ring­ar­na med 39,7 pro­cent och lät­ta last­bi­lar mins­ka­de med 45,4 pro­cent.

– Hit­tills i år har ny­re­gi­stre­ring­ar­na av per­son­bi­lar ökat med 0,7 pro­cent och lät­ta last­bi­lar har ökat med 16,2 pro­cent jäm­fört sam­ma pe­ri­od för­ra året, som var ett re­kor­dår för bå­de per­son­bi­lar och lät­ta last­bi­lar, sä­ger Mat­ti­as Bergman, vd för BIL Swe­den.

– Vår pro­gnos för i år på 360 000 nya per­son­bi­lar lig­ger fast. Där­e­mot har vi höjt pro­gno­sen för lät­ta last­bi­lar från 54 000 till 56 000, sä­ger Mat­ti­as Bergman. El­bi­lar­na ökar på vägar­na ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.