Två av tre vill by­ta till el­dri­vet re­dan idag

Täby Nyheter - - Norrort -

Två tred­je­de­lar av bi­lä­gar­na skul­le helst väl­ja en el­hy­brid el­ler renod­lad el­bil om man skul­le by­ta bil idag. Det fram­går av en un­der­sök­ning som el­bils­mäs­san eCarEx­po lå­tit gö­ra på 1 012 svens­ka bi­lä­ga­re.

Jäm­fört med mot­sva­ran­de tid för­ra året är det främst unga män som nu vill sad­la om från fos­silt till el­dri­vet.

Un­der­sök­ning­en vi­sar att 66 pro­cent av de sva­ran­de helst vill att sin näs­ta bil drivs helt el­ler del­vis av el. An­de­len av de sva­ran­de som helst kö­per en ben­sin­bil näs­ta gång är 20 pro­cent, och in­tres­set för die­sel­bräns­let har sjun­kit ner un­der tio pro­cent.

Re­sul­ta­tet vi­sar ock­så att in­tres­set för gas och eta­nol i stort sett är ut­ra­de­rat i Sve­ri­ge, med ba­ra tre re­spek­ti­ve två pro­cent som sä­ger sig vil­ja sat­sa på des­sa al­ter­na­ti­va fos­sil­fria bräns­len. ... och fler unga män vill sad­la om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.