Lör­dags­kul på al­la bib­li­o­tek

Täby Nyheter - - Täby -

Lör­da­gen den 10 no­vem­ber hål­ler al­la bib­li­o­tek i Tä­by öp­pet för att vi­sa all­män­he­ten vad som finns in­ne i de bok­fyll­da rum­men.

I Tä­by Kyk­by kan man se fö­re­ställ­ning­en Nal­le är bor­ta – en de­tek­tiv­by­rå. Till bi­li­o­te­ket i Grib­bylund kan man gå för att pyss­la och fi­ka och på bib­li­o­te­ket i Cent­rum kan man se en be­rät­tar­fö­re­ställ­ning i ord och to­ner om Bell­man.

Bib­li­o­te­ken kom­mer även att in­for­me­ra om vil­ka tjäns­ter som finns och en­ligt Lin­nea Björk­man, som ar­be­tar på Grib­bylunds bib­li­o­tek, är det vik­tigt då fle­ra in­te vet om vil­ka tjäns­ter som er­bjuds.

– Vi er­bju­der till ex­em­pel Pres­sRe­a­der, som är en di­gi­tal tjänst där lån­ta­ga­re får till­gång till tu­sen­tals tid­ning­ar och tid­skrif­ter, sä­ger hon.

BIBLIOTEKSTEATER. Un­der lör­da­gen kan man bland an­nat se fö­re­ställ­ning­en som spe­las av bib­li­o­te­ka­ri­er­na Te­ja Hu­u­sko och Lin­nea Björk­man på Grib­bylunds bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.